Pleio

Engels | Nederlands
Contactgroep Toekomstverkenning Natuur

Contactgroep Toekomstverkenning Natuur

Naar een nieuw natuurbeleid

 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Nieuwsberichten 2013

Nieuwsberichten 2013

Nieuws uit de media
Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Korte samenvatting van het nieuws uit de sociale...
Ondernemerschap en mensenrechten

Ondernemerschap en mensenrechten

De Europa 2020 strategie is gebaat bij respect...
Chinese robots

Chinese robots

(Webwereld column - Sargasso.nl) Afgelopen...

Actuele trends en ontwikkelingen

  Smit, Tanja
  Door Smit, Tanja in de groep Contactgroep Toekomstverkenning Natuur 2254 dagen geleden Reacties (1)

   0/5 Sterren (0)

  Actuele trends en ontwikkelingen

  Oktober 2012

  Hoe maak je de economie lokaler 
  ISNet, 28-10-2012
  Hoe maak je de economie lokaler? In dit artikel vatten we zes artikelen kort samen en vervolgens kijken hoe we de volgende stap kunnen maken.
  De mondiale crises zijn ontstaan doordat de afgelopen decennia een beleid van economische groei, vrije markten, winstmaximalisatie, schaalvergroting en schaalvoordelen is gevoerd. Groter en meer was en is nog steeds het devies. Hierdoor zijn het aantal lokale bedrijven en de diversiteit afgenomen en is de wereldeconomie verzwakt. De oplossing is eigenlijk heel eenvoudig: keer de processen die tot de crisis hebben geleid om en de problemen zullen zich oplossen.

  Investeren in groen: gezondheidswinst voor iedereen
  GGD Nederland, 23 oktober 2012
  In een oproep aan het nieuwe kabinet geven bestuurders uit de sector aan dat er veel gezondheidswinst is te behalen door gebruik te maken van groen in stedelijke gebieden. Dat levert een forse vermindering op van de zorgkosten.

  PvdA wil investeren in groen, VVD vindt koe in de wei wel natuur genoeg
  Trouw.nl, 22 oktober 2012

  Unieke samenwerking natuur, watersport en recreatie
  De Groene Stad, 19 oktober 2012

  Extra stimulans projecten Noord-Hollands Waddengebied 
  De provincie Noord-Holland stelt voor de periode 2012-2013 € 3 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ecologie of economie van het Noord-Hollandse Waddengebied.
  Nordic Topics, 18 oktober 2012

  #Toeknat
  D
  e activiteit op @ToekomstNatuur # ToekNat neemt toe. We staan vandaag 8 oktober op 167 volgers.

  Provincies verantwoordelijk voor de natuur
  (Rijksoverheid.nl, 5-10-2012)
  De Rijksoverheid stelt niet langer specifieke eisen aan de besteding van het geld dat de provincies van het Rijk krijgen voor natuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Er wordt een wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied ingediend bij de Tweede Kamer.

  Soortenrijkdom natuur nodig voor evenwicht
  (BNDeStem.nl, 04-10-2012)
  Biodiversiteit is de verscheidenheid aan ecosystemen en soorten genen op een bepaalde plek op een bepaald tijdstip. Hoogleraar vegetatiekunde Joop Schaminée vindt de definitie zelf ook wat vaag. Dus legt hij woensdag tijdens een symposium in Terneuzen uit dat biodiversiteit te maken heeft met de soortenrijkdom aan flora en fauna in een gebied. Het besef dat het instandhouden of verbeteren van de biodiversiteit noodzakelijk is, is ook doorgedrongen bij landbouworganisaties, gemeenten en bedrijven, lieten andere sprekers horen. Alle inleiders onderstreepten dat dat besef bij iedereen moet doordringen.

  Samenwerkingsverband biedt hulp aan ondernemers in de biobased economy
  (Eskan, 01-10-2012)
  Winterkoolzaad als autobrandstof. Papier gemaakt van gras. Restafval van aubergines als grondstof voor plaatmateriaal voor de bouw. Het zijn voorbeelden uit de biobased economy (BBE), de economie die zijn grondstoffen grotendeels uit de levende natuur haalt, vooral uit reststromen uit de land- en tuinbouw en bosbouw.

  September 2012

  Het vakblad Groen heeft het bericht van Toeknat over het artikel van de Trouw van 29 september j.l. over het radicaal omgooien het roer van natuurclubs geretweet. De natuurorganisaties willen zelf geld verdienen met de natuur. Het gaat niet alleen om natuurbehóud.Het artikel heeft veel Tweets en Retweets opgeleverd met een verscheidenheid aan meningen over het geld verdienen aan de natuur.

  Getweet rapport uit juli 2012 van het Innovatienetwerk:
  Waardevol Groen: De groeiende rol van de markt in landschap en natuur
  Dat Nederland niet zonder natuur en landschap kan, is voor iedereen helder. Maar hoe financieren we de aanleg en het beheer van het groen en valt er door eigenaren ook geld te verdienen met natuur?

  #Toeknat
  Onze eigen Twittergroep heeft op 22 september al 73 volgers. Deze week zijn er tweets verzonden met de oproep om deel te nemen aan de Pleio-groep. BoswachterMark heeft het bericht geretweet aan bomengidsnl.

  Weert groenste stad van het land
  (NOS, 26-09-2012)
  De Nationale Groendag is georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland. Zij kijken niet alleen naar het groen, maar ook naar het beheer van de natuur en de rol die inwoners van dorpen en steden daarin spelen.

  Ruimtelijke samenhang natuurgebieden, 1990 - 2010
  (Milieufocus, 23-09-2012)
  De oppervlakte natuur in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is geleidelijk toegenomen, de ruimtelijke samenhand is minder gestegen. Het Nederlandse natuurbeleid streeft naar duurzame condities voor het voortbestaan van alle in 1982 voorkomende soorten en populaties. Lees verder bij Compendium voor de Leefomgeving

  Nationale landschappen, 2012
  Compendium voor de Leefomgeving
  De provincies hebben op verzoek van de rijksoverheid de begrenzing van vrijwel alle nationale landschappen in structuurvisies vastgesteld.
  Sinds 2012 zijn nationale landschappen geen rijksbeleid meer. Alle provincies zijn vooralsnog van plan onderdelen van dit rijksbeleid voort te zetten (Nieuwenhuizen et al., in voorbereiding). In 2012 is het beleid voor de nationale landschappen al vergaand geïntegreerd in het provinciale landschapsbeleid. Provincies werken samen in het Servicenet Nationale Landschappen, waarin ze ook provincie-overstijgende afspraken kunnen maken voor de nationale landschappen.
  Volg op Twitter: Natuur Milieu en Ruimte: http://twitter.com/compendium_clo

  Deelnemers Nudge Leadership Challenge schrijven brief aan formateur
  (www.nudge.nl,  24-09-2012)
  120 high potentials hebben een brief geschreven aan de formateur en pleiten hierin voor een lange termijn visie op een duurzame samenleving. Deze brief werd op 24 sept om 12.00 aan Herman Wijffels overhandigd. Zij komen van verschillende organisaties en namen op 14, 15 en 15 sept 2012 deel aan de Nudge Leadership Challenge in Almere. Zij kwamen tijdens dit driedaags ontwikkeltraject over duurzaamheid en leiderschap tot een gezamenlijke missie om duurzaamheid te verankeren in de samenleving.

  Na de overhandiging van de brief aan Herman Wijffels is de brief voor iedereen die hem wil helpen verspreiden te downloaden via onderstaande link. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen deze brief helpen verspreiden en een foto van deze overhandiging op Facebook en Twitter te plaatsen om zoveel mogelijk aandacht te genereren. Gebruik hiervoor de hashtag #Juistnu op Twitter en plaats de foto van de overhandiging op de Facebook pagina van Nudge.
  Brief: hier downloaden.
  Juistnu volgen op Twitter: http://twitter.com/i/#!/search/?q=%23juistnu&src=hash

  Een visie op een nieuwe wereld; Herman Wijffels
  Op 23 september is getweet de aanmelding voor de  bijeenkomst op 9 oktober storm loopt.
  Leden van Rabobank Rijn en Veenstromen zijn welkom voor de ledenavond. Er wordt gesproken over het onderzoek 'Kracht van het Groene Hart' dat wij ter gelegenheid van het Jaar van de Coöperatie, in samenwerking met de Kamer van Koophandel en 11 gemeenten uit het gebied, hebben geïnitieerd om de vitaliteit van het Groene Hart te versterken. Bijzonder verheugd zijn wij met de komst van Herman Wijffels, voormalig voorzitter van de SER en van de hoofddirectie van de Rabobank. Hij neemt u mee op een ontdekkingsreis naar een nieuwe wereld die een nieuw bewustzijn vereist, waarin de economie ten dienste staat van de mensen. Een wereld bovendien waarin duurzaam ondernemen en duurzaam gedrag een hoge prioriteit krijgen. Tijdens de reis maakt Herman Wijffels uitstapjes naar de actuele turbulentie op de financiële markten en de kracht van de coöperatieve structuur.

  Boek: De Soortenstorm
  Wat is het nut van biodiversiteit? Hoe erg is het als soorten uitsterven? Daarover is veel discussie. De meesten zien dit als een moreel dilemma. In zijn zojuist gepubliceerde essay ‘De Soortenstorm’ stelt Gerard Jagers op Akkerhuis, wetenschappelijk onderzoeker bij Alterra Wageningen UR, dat je dit vraagstuk wel degelijk op een natuurwetenschappelijke manier kunt benaderen. “Maar daarvoor moet je als lezer wel je ingesleten denkpatronen aan de kant zetten.” Het boek is geschreven voor een breed publiek, en richt zich op biologen en natuurbeschermers, filosofen en toekomstdenkers, onderzoekers en studenten, politici en beleidsmakers. Specifieke voorkennis of vakkennis is niet vereist, de gebruikte noodzakelijke begrippen worden uitvoerig toegelicht. Tegelijk met de Nederlandse versie is ook een Engelstalige versie uitgebracht: ‘The pursuit of complexity’.

  De das weer veilig naar de overkant
  (Landschap Overijssel, 24-09-2012)
  Landschap Overijssel voert al jaren specifieke beschermingsacties uit voor bijzondere planten en dieren in Overijssel. Zo ook voor de das. Gefinancierd door de provincie Overijssel. Bijbehorend Rapport: Evaluatie soortenbeheer 2005-2012

  Uitnodigend groen breed ondersteund
  (Provincie Noord-Brabant, 21-09-2012)
  Provinciale Staten hebben de nota Brabant: Uitnodigend groen besproken. De Staten zijn in meerderheid akkoord met de kaders die de nota schetst voor het natuur- en landschapsbeleid voor de komende 10 jaar.

  'Zandwinning is nu bijprodukt' - De natuur als hoofdproduct
  (LN (MinELI) Economie en regio 15-09-2012
  (De Gelderlander) DOOR ANDRÉ SONNEVILLE 'Ondernemers en burgers moeten de natuur beschermen. De regels worden eenvoudiger, de natuur blijft beschermd, maar met minder bureaucratie.' Dat is, volgens de toelichting, de achterliggende gedachte bij de nieuwe Natuurwet die (nu demissionair) staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie momenteel in ontwerp bij de Raad van State heeft liggen.

  Natuur moet motor economie zijn
  (Sagrasso, 14-09-2012)
  In een korte video vertelt Liu ons dat er twee gesprekken gaande zijn. In het Westen hebben we het over economie en technologie. In ontwikkelingslanden gaat het over overleven en verduurzamen. Maar onze problemen zijn met elkaar verweven. De oplossing? Natuur als uitgangspunt van economie nemen.

  Raad voor de leefomgeving en infrastructuur komt eind 2012 met advies over natuur en landschap
  (Groene Ruimte, 11-09-2012)
  Het advies richt zich op de vraag of en hoe de (inter)nationale natuurdoelstellingen voor de lange termijn gerealiseerd kunnen worden op basis van de huidige beleidskaders van de rijksoverheid.

  Stem op....Duitsland?
  (Tegenlicht - VPRO, 10-9-2012)
  Gerhard Schröder ten spijt moeten we dus niet alleen in de economie maar ook in de ecologie gaan denken in de richting van een 'Deutsches Europa(naar verluidt de titel van het nieuwe boek van de Duitse groene socioloog Ulrich Beck). Maar dan wel het Duitse Europa van de 21e eeuw, uiteraard. En dat is het Duitsland dat vanwege de ramp in het Japanse Fukushima de kernenergie in de ban heeft gedaan. En daar is onze Diederik Samsom nog steeds niet van overtuigd, zoals hij ooit op een debatmiddag van Tegenlicht in 2010 al erkende.

  Ecodorp Gaasterland, Een droom die in vervulling gaat?
  (Earth Matters, 10-9-2012)
  In Friesland staan momenteel de gebouwen van een voormalige jeugdinstelling te koop. Een aantal enthousiaste mensen heeft de koppen bij elkaar gestoken om te zien of op deze plek, op redelijke termijn, Ecodorp Gaasterland gerealiseerd kan worden, een woon- en werkgemeenschap rondom vier thema’s: ecologie, economie, gemeenschapsvorming en spiritualiteit.

  Tijd voor een andere economie
  Volgens Marjan Minnesma, directeur van Urgenda is het Tijd voor een andere economie. Artikel uit de Trouw van 4 september.  Citaat: “Kortom, onze huidige koers brengt niet alleen de [ecologie] in gevaar, maar bedreigt ook de economie. Want de ecologie is de basis van de economie en niet andersom. Het wordt tijd om aan de noodrem te trekken. […]. In reactie op dit artikel werd het volgende bericht veelvuldig geretweed op Twitter. @DuurzameDinsdag: marjan minnesma geeft de eerste duurzame troonrede: [ecologie] is basis voor [economie], niet andersom http://t.co/sPTyDpQv is enorm vaak geretweed.
  Lees hier de duurzame troonrede, bekijk hier de video van Marjan.

  Het gedecentraliseerde Waddenfonds gaat op 1 oktober van start. De eerste twee jaar wordt gewerkt met Pionierprogramma’s. Deze zijn gebaseerd op het huidige Uitvoeringsprogramma 2010 - 2014. Zo wordt ervaring opgedaan met de ingediende aanvragen en de bijdragen die deze leveren aan de doelen van het Waddenfonds. Langere termijn doelstelling is meer programmatisch te werken. Verder zijn integraliteit, verbinden van thema’s en het realiseren van de doelstellingen per 2026 van belang. Zo moet een fifty-fifty verdeling worden gerealiseerd tussen investeringen in economie en ecologie. Gelijktijdig wordt het nieuwe Uitvoeringsprogramma 2014 - 2017 opgesteld.

  Juli 2012
  Geen tegenstelling ecologie-economie. Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur: 'Een aantrekkelijk landschap waar het goed is om te leven, wonen en werken levert direct en indirect veel geld op. Een leefbare en gezonde omgeving draagt bij aan het welzijn van de huidige bevolking en toekomstige generaties. Er lijkt soms een tegenstelling te zijn tussen ecologie en economie. Die gedachte moeten we veranderen en ons richten op het versterken van het landelijk gebied. Dat betekent een gezonde en weerbare natuur waar ondernemers ruimte hebben voor ontwikkeling.' GS hebben het groene licht gegeven aan het ‘Actieplan Realisatie en Beheer Natuur en Landschap’. 
  (Programma Buiten Gewoon Groen van start - Provincie Gelderland, 11 juli 2012 )

  Zonder economie geen ecologie. Agrarische- en recreatieondernemers zijn de belangrijkste economische dragers van het landelijk gebied.
  (Statenfractie Overijssel - De Stentor, 20 juni 2012 - bericht getweet door
  ds_Salland op 20 juni (995 volgers) ) 
   
  Vier aansprekende zogeheten ‘iconen’, groenprogramma’s zijn door het Drechtstedenbestuur namens zes gemeenten ingediend voor de provinciale Beleidsvisie Groen en het investeringsprogramma dat daaraan gekoppeld is. Onder de vier ‘iconen’ vallen meer dan veertig concrete projecten, zoals de Sophiapolder, die worden uitgevoerd door onder andere gemeenten, waterschappen, recreatieschappen en waaraan al langere tijd gewerkt wordt.
  (Vier groene ‘iconen’... - Papendrechts Nieuwsblad, 16 juli 2012)

  De bewoners van Hilversum waarderen het groen, de bomen en de natuurgebieden heel erg.
  Hierdoor is het hier prettig wonen en werken. Hilversum kiest voor het behoud en het versterken van deze groenkwaliteit.
  Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp Groenbeleidsplan 2030. Het ontwerp Groenbeleidsplan staat op www.hilversum.nl/groenbeleidsplan.
  (Behouden en versterken van het groen - Gemeente Hilversum, 16 juli 2012)

   

   

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Smit, Tanja
    Smit, Tanja 2248 dagen geleden

    Vandaag aangevuld met actueel nieuws uit de media.

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers