Pleio

Engels | Nederlands

samen oplopen bij beleidsontwikkeling wet werken naar vermogen is een uitdaging

  Frans de Lorme van Rossem
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 56
  Door Frans de Lorme van Rossem 2675 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Onlangs hebben de gemeenten op het VNG-congres aangegeven (nog) niet te kunnen leven met de kabinetsvoorstellen rondom werk. Ondanks dat lijkt de invoering van de wet werken naar vermogen, één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, een gegeven. Het is nog niet precies bekend hoe de wet er uit gaat zien en wat de financiële voorwaarden zijn, maar gemeenten beseffen dat tijdige voorbereiding op de invoering van de wet noodzakelijk is.

  De regio wordt voor steeds meer beleidsterreinen de maat der dingen, niet in de laatste plaats voor het arbeidsmarktbeleid. Het bestrijden van voortijdig schoolverlaten, de dienstverlening van het UWV Werkbedrijf, en het organiseren van een platform tussen ondernemers, onderwijs en overheid om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren zijn alle zaken die op het schaalniveau van de regio georganiseerd worden. De regio Holland Rijnland (15 gemeenten in de Leidse regio, duin- en bollenstreek en rondom Alphen aan den Rijn) voeren daarom gezamenlijk regionaal arbeidsmarktbeleid. Op 29 juni stelt de regio in haar bestuurlijk orgaan de notitie gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid 2011-2014 vast. Hierin staan de uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt verwoord waarvoor de gemeenten de komende jaren gezamenlijk aan de bak zullen moeten. Veel zaken vallen buiten de directe reikwijdte van de gemeente(n), maar kunnen vanuit een aanjagers- of regierol toch dankzij gemeentelijke invloed de juiste richting op worden geduwd. Denk hierbij met name aan zaken m.b.t. de komende structurele krapte op de arbeidsmarkt en de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Voor zaken die wel binnen de reikwijdte van de gemeente(n) liggen, zelfs binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid, lijkt het een stuk moeilijker om over gemeentegrenzen heen afstemming te zoeken. De invoering van de wet werken naar vermogen stelt de gemeenten wat dat betreft voor een enorme uitdaging.

  De gemeenten in Holland Rijnland zoeken naar een manier om de invoering van de wet werken naar vermogen breder dan enkel de eigen gemeente te laten plaats vinden, zonder de colour locale in het sociale beleid van de betreffende gemeente teniet te doen. Dat begint bij gezamenlijke informatiewinning en agendasetting. Op welke thema's kunnen gemeenten in de regio wat aan elkaar hebben, hoe voorkomen we dat iedere gemeente het wiel opnieuw uit vindt? Gemeenten in Holland Rijnland hebben met de ketenaanpak jeugd ervaren dat regionale samenwerking bij beleidsontwikkeling enorme schaalvoordelen biedt. Er wordt dan gewerkt met de systematiek dat voor de hoofdthema's trekkersgemeenten aangewezen worden die voor dat thema in een werkgroep beleid uitwerken. Bij de wet werken naar vermogen zou je één gemeente trekker kunnen laten zijn van de toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio. Andere thema's waaraan een gemeente als trekker gekoppeld kan worden zijn bijvoorbeeld loondispensatie, doelgroepenbenadering, regionale participatievisie, volwasseneneducatie, etc.

  Op 27 juni starten de gemeenten van Holland Rijnland met een themamiddag wet werken naar vermogen. Marleen Damen, directeur van Cedris (de brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid & arbeidsintegratie) komt haar verhaal vertellen over de gemeentelijke rol m.b.t. de wet werken naar vermogen. Daarnaast zullen we kennis uitwisselen over de stand van zaken bij de verschillende gemeenten m.b.t. de voorbereiding op de wet. Alphen aan de Rijn is al bezig met een pilot loondispensatie in de subregio Rijnstreek.

  We hopen dat deze werkwijze aan slaat en dat we met de gezamenlijke voorbereiding op de wet werken naar vermogen ook voor het beleid op sociale zaken het schaalniveau van de regio kunnen benutten.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers