Pleio

Engels | Nederlands

Ecoduct Hulshorst bewijst 't: voor echte migratiefunctie is topnatuurlijk gedrag nodig!

  Marcel Vossestein
  Door Marcel Vossestein 1976 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Ecoduct Hulshorst bewijst 't: voor echte migratiefunctie is topnatuurlijk gedrag nodig!

  Het ecoduct Hulshorst wordt ver boven verwachting gebruikt. Analyse van de feiten maakt dit duidelijk. De les is dat gebruik van ecoducten achter zal blijven als dieren teveel natuurlijk gedrag ontnomen is.

  a. Ecoduct Hulshorst [kosten zo'n 10 miljoen] werd gebouwd als verbinding van het Veluws leefgebied van edelherten met de Hierdense Poort [400 hectare] als migratiegebied. Men stelde het totale randmeergebied gebied [5.000 hectare] open dat 10 keer groter is, maar het toe te laten aantal stelde wel de oorspronkelijk bedoelde Hierdense Poort als migratiegebied vast op zo'n 10 herten.

  b. Omdat men dat aantal via afschot van een enkel dier dacht te kunnen beheersen, koos men alleen voor het gedeeltelijk afschermen van spoor en A28. Dat houdt nu fikse risico's in.

  c. De boeren werd een schadevergoeding van € 28 per hectare beloofd en aan boomkwekers vergoedingen van zo'n € 10.000 voor beperkte schade. Nu grotere schade dreigt, zit men fors klem.

  d. Het gedrag van de herten werd verkeerd ingeschat met de verwachting dat er af en toe eens een hert het gebied binnen zou komen. Nu trekken er minstens 10 en vaker een 30 herten iedere nacht over het ecoduct heen en weer voor een voedseltocht. De dieren uit de Leuvenumse bossen van Natuurmonumenten vertonen een uniek en totaal onverwacht topnatuurlijk gedrag.

  e. 's Nachts die brute herten schieten is geen optie, want waarheen, hoe snel en hoe lang de overlevende zullen hollen is niet bekend of te voorspellen. Een megaschade en stilleggen van spoor en A28 is te verwachten.

  f. Koste wat kost besloot men nu dat uiterst hinderlijke, uniek natuurlijk gedrag in de gebieden van Natuurmonumenten te elimineren als onderdeel van WBE Noordwest Veluwe. Lastig dat men in februari nog zei dat de aantallen op peil waren. Maar een nieuwe telmethode bood mogelijkheden met een onmogelijk kloppen van de aantallen.

  g. Men koos nu voor het gebied NW Veluwe een streefstand van 200 nog onder die van het Faunabeheerplan Veluwe 2009-2014 waaruit 215 is af te leiden. Dat komt overeen met 1.420 op de totale Veluwe. Toch is het nog geen jaar gelukt het aantal edelherten op de Veluwe onder de 2.000 te krijgen. Zie de tabel als samenvatting van het 'Cijfercircus Veluwse edelherten' https://pbs.twimg.com/media/BKoLbnVCYAA3l8v.jpg:large

  h. Meest verbijsterend is de afkondiging van jacht in de broed- en kalvertijd. Respect daarvoor is de kern van natuur- en dierenbescherming. Men meende dat de 'gunstige staat van instandhouding' van de edelherten alle vrijheden bood. Moeizaam want er leven meer dieren in de gebieden. Er zijn kleinere ingrepen voor een enkel vogelnestje stilgelegd.

  i. Uit de weigering van medewerking en uitvoering door de grote terreinbeheerders  wordt uiterst pijnlijk duidelijk dat deze terreinbeheerders vooraf niet of onvoldoende gepolst zijn of dat hun standpunt is genegeerd. Vaak worden zij als de natuurbeschermers bij uitstek gezien met hun zetel in de Faunabeheereenheid. Daar worden ze wel overheerst door de jagers, boeren en particulier grondeigenaren met ieder een zetel, waarmee de jachtgezinde meerderheid duidelijk is. Toch ziet de provincie de Faunabeheereenheid graag als hun eerste adviseur Natuur. Nu blijkt ook duidelijk hoe onbetrouwbaar dat kompas is.

  j. Heel moeilijk zal de haast - en vooral in de voortplantingstijd - te motiveren zijn met een spoedeisend belang. Het weer sluiten van het ecoduct is simpel te doen. Elders zijn schadedreigingen heel snel met schrikdraad weg te nemen zijn.

  Duidelijk is dat Provinciale Staten heel wat kritische vragen aan de gedeputeerde kunnen en ook moeten stellen. En dan komt ook de vraag aan de orde hoeveel vertrouwen men nog kan hebben in een bestuurder, die slaafs uitvoert wat een beperkte maatschappelijke belangengroep hem voorlegt. Op de nu ontstane situatie kan geen mens trots zijn!

  In het 'Cijfercircus Veluwse edelherten' wordt duidelijk hoe moeilijk de genoemde cijfers in een juist verband met elkaar te brengen zijn: https://pbs.twimg.com/media/BKoLbnVCYAA3l8v.jpg:large


  Duidelijk is ook dat natuurdieren altijd eenzelfde gemiddelde tussen winter- en zomeraantal tot stand willen brengen. Het streven naar lage winterstanden betekent gevaarlijk hoge aantallen in de nazomer en herfst. En als men ook nog fiks gaat jagen, moeten daar wel extra ongelukken en schade van komen!

  Hier zijn met de afronding van het miljoenen project - met het slechts beperkt afrasteren van het migratiegebied en de gekozen beheerstrategie - reeksen fouten gemaakt. De officiële inzet is nu om het natuurlijk gedrag te vernietigen om de voorgenomen faunabeheerstrategie te kunnen uitvoeren.
   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers