Pleio

Engels | Nederlands

Gerelateerde blogs

Adequate rechtsbescherming in het bestuursrecht

Adequate rechtsbescherming in het bestuursrecht

De bestuursrechter moet nadrukkelijker een rol...
Fundamentele rechten

Fundamentele rechten

Tijdens het AO over mensenrechten op 10 april...
Uitbuiting van arbeidsmigranten

Uitbuiting van arbeidsmigranten

In de EU – ook in Nederland – komt ernstige...

Kennis uit de omgeving van Veiligheid & Justitie

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 582
  Door Hadewych 1917 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  Mensenrechten in Nederland 2012; Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens

  Het College doet de volgende aanbevelingen aan de regering:

  1. Verzeker bij verdenking van een strafbaar feit voor verdachten een volledig recht op rechts­bij­stand bij verhoor.

  2. Verzeker dat alle – reeds bestaande en nieuwbouw – detentiefaciliteiten in Nederland voldoen aan de door het Comité ter Preventie van Foltering ontwikkelde normen.

  3. Besteed in de opleiding van gevangenispersoneel structureel aandacht aan relevante mensen­rechtennormen, om de bescherming van de menselijke waardigheid ook bij onderzoek in en aan het lichaam te waarborgen.

  4. Breid de pilot ‘alternatieven voor vreemdelingenbewaring’ uit en verzeker voldoende mogelijk­he­den tot zinvolle dagbesteding voor de gedetineerden.

  5. Bied goede en toegankelijke medische zorg, inclusief psychiatrische zorg, in vreemdelingen­detentie. Garandeer dat kinderen niet in vreemdelingendetentie terechtkomen en zorg voor alternatieve, minder ingrijpende maatregelen dan detentie.

  6. Bescherm vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf tegen mensenhandel, uitbuiting en andere misdrijven. Toegang tot zorg en onderwijs dienen in de praktijk verzekerd te zijn.

  7. Trek de voorstellen tot opslag van biometrische gegevens van vreemdelingen voor opsporingsdoeleinden in.

  8. Onderzoek de redenen voor het grote aantal tap verzoeken en de intensiteit van de rechterlijke toetsing bij het verlenen van de desbetreffende machtiging.

  9. Heroverweeg de voorgenomen wetswijziging ter verruiming van de mogelijkheden voor niet­therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen en wilsonbekwame meerder­ja­ri­gen. Ratificeer spoedig het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde.

  10. Verzeker dat patiënten die de Nederlandse taal niet of in beperkte mate beheersen, de kosten voor een medische tolk vergoed krijgen in die gevallen waarin de toegang tot gezondheidszorg – zonder tolk – in gevaar komt.

  11. Ontwikkel een gendersensitief Nationaal Actieplan voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, inclusief huiselijk geweld, met daarin aandacht voor het voorkomen en bestrijden van het geweld en voor de aanpak van achterliggende oorzaken.

  12. Ratificeer, zonder voorbehoud, het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

  13. Verzeker dat het wetsvoorstel Zorg en dwang voorziet in het ‘nee, tenzij’-principe voor inzet van dwangmaatregelen en in een goed toezichtsysteem op onontkoombaar gebruik van dwangmiddelen.

  14. Besteed nog meer aandacht aan de preventie van mensenhandel door informatie te verstrekken en maatregelen te nemen om de weerbaarheid van potentiële slachtoffers te verhogen. Verbeter de bescherming van en gespecialiseerde hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel en besteed specifieke aandacht aan minderjarigen.

  15. Ratificeer het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zo spoedig mogelijk en onderneem stappen om het goedkeuringsproces voor het bijbehorende Optioneel Protocol in gang te zetten.

  16. Pak de achterstand van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan, met name voor ouderen, jongeren, mensen met een beperking, etnische minderheden, vrouwen en transgenders. Informeer zwangere vrouwen en werkgevers over de rechten en plichten rond zwangerschap en moeder­schap op de arbeidsmarkt en informeer vrouwen over de manier waarop zij klachten over discriminatie kunnen melden, inclusief het doen van aangifte daarvan bij de politie.

  17. Organiseer zodanig gerichte voorlichting dat scholen en samenwerkingsverbanden in het basis- en voortgezet onderwijs bij de uitvoering van de Wet passend onderwijs hun plicht nakomen tot het verrichten van doeltreffende aanpassingen, zoals neergelegd in de Wet gelijke behandeling bij handicap en chronische ziekte.

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers