Pleio

Engels | Nederlands
 • BLOGS
 • MENSKRACHT
 • HOE DE REGIONALE PARTICIPATIESAMENLEVING IN BRABANT BURGERKRACHT EN RESULTATEN OPLEVERT !
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

Het Nieuwe Wonen

Het Nieuwe Wonen

Energiebesparing door slimme innovatieve...
Deutsche Gründlichkeit levert woonkwaliteit en lage energielasten!

Deutsche Gründlichkeit levert woonkwaliteit en lage energielasten!

Passiefhuis= toekomstzekere investering voor...
High trust high penalty.

High trust high penalty.

Het belang van autonome motivatie
Tijd voor de eerlijke dialoog met jezelf?!

Tijd voor de eerlijke dialoog met jezelf?!

Als je deze vraag met ja beantwoord dan ben jij...

Hoe de regionale participatiesamenleving in Brabant burgerkracht en resultaten oplevert !

  Henk Thielens
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 2848
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 1842 dagen geleden Reacties (1)

   4/5 Sterren (1)

  image

  In de ‘burger aan zet’  wordt via rapportages op locatie, interviews en achtergronden de stand van de burgerkracht in Limburg in kaart gebracht. Door de bestaande initiatieven te beschrijven wil de redactie succesfactoren als het om burgerparticipatie gaat vastleggen, evenals manieren waarop struikelblokken kunnen worden overwonnen. De ‘burger aan zet’ kan gevolgd worden via de Facebookgroep Samen_Leven. Deze blog sluit aan op het gedachtengoed dat met de artikelenreeks wordt ontsloten.

  Burgerkracht in de regio Brabant.

  Na de troonrede zijn er in de politiek en de media discussies ontstaan en beschouwingen geweest over de participatiesamenleving. In de algemene beschouwingen stonden ideologische opvattingen en de behoefte om te scoren in het voetlicht. Maar zijn er ook nog andere actoren die betekenis en impact van deze ontwikkeling kunnen duiden?  En hoe kan en zal de participatiesamenleving nieuwe toegevoegde maatschappelijke waarde kunnen genereren? Of is het een vluchtig tijdverschijnsel dat weer snel verdwenen zal zijn? De ontwikkeling in de regio Brabant laat zien dat burgerkracht zo krachtig en springlevend is dat regionale participatie ook voor het landelijk niveau impact heeft.

  Wat is doedemocratie?

  De kansen en mogelijkheden voor de participatiesamenleving zijn randvoorwaardelijk overal aanwezig. Zo is het gemiddelde opleidingsniveau de afgelopen decennia sterk toegenomen en zijn er nu allerlei moderne hulpmiddelen en sociale media in het digitale tijdperk waardoor er eigen “stempels” kunnen worden gezet. En als je even googled dan vindt je inderdaad allerlei concrete participatie-voorbeelden en initiatieven. Als je goed kijkt dan zie je dat Doedemocratie kansen en mogelijkheden oplevert en ik hoop dat deze blog er toe bijdraagt dat we ze beter gaan herkennen. Dit kan er dan toe bijdragen dat de doe-democratie (een vorm van cocreëren en meebeslissen door zelf maatschappelijke vraagstukken op te pakken) meer gemeengoed wordt. In verschillende adviezen van WRR, ROB, RMO en voorzitters van negen adviesorganen en de motie-Voortman over dit thema wordt al op de ontwikkeling gewezen. En het kabinet heeft daar positief op gereageerd, o.a. via de versnellingsagenda en door in de troonrede er een passage aan te wijden. Het is in feite een zoektocht naar nieuwe verhoudingen en werkwijzen, waarin met en ook zonder de traditionele (polder)organisaties ontwikkelingen worden vormgegeven, zonder dat er direct al definitieve antwoorden zijn: het is al doende leren, bricolage en voortschrijdend inzicht. Het kabinet noemt het: 'zichtbaar maken en makelen'.

  Welke ontwikkelingen zijn er?

  Ik ben er in de rijksnota genoeg tegengekomen en ik verwijs de belangstellende lezer daar dus kortheidshalve naar. In mijn blog wil ik op een mooi voorbeeld attenderen dat niet in de nota staat en dat zichtbaar wordt in de lezing "Social innovation op de arbeidsmarkt: laat Nederland en Europa werken", van Ton Wilthagen hoogleraar aan Tilburg University. Hierin wordt duidelijk hoe regio's naar meer speelruimte en vrijheidsgraden zoeken om in te kunnen spelen op hun specifieke situatie en omstandigheden. In cocreatie wordt burgerkracht en een toekomstvisie ontwikkeld voor de regionale arbeidsmarkt en dit wordt omgezet in nieuwe arrangementen. Het blijkt dat die dus ook helemaal los van de nationale overheid en zonder formele bemoeienis van de polderpartners ontstaan. En iedereen kan daar zijn voordeel mee doen. Want wat we zien zijn arbeidsmarktlaboratoria en 'living labs': de kracht van innovatieve ideeën die zo inspirerend zijn dat er zelfvertrouwen en verbinding ontstaat om samen al handelend oplossingen vorm te geven. Het is een goed voorbeeld van de ontwikkeling van een nationale verzorgingsstaat naar een lokale participatie-samenleving. 

  Ton Wilthagen laat in zijn lezing zien hoe het werkt en wie er bij betrokken zijn. En in de regio Brabant zijn ze daar zo actief mee bezig dat de slogan: "Samen uit de crisis" hier volledig van toepassing is.

  De aanhoudende crisis heeft in Nederland geleid tot een laag vertrouwen en ik ben het met Ton Wilthagen eens dat we een transformatie doormaken waarbij je je niet uit de crisis kunt bezuinigen. Innovaties, technologisch, maar ook zeker sociaal, co-creatie en co-productie zijn het enige antwoord om door kennis maatschappelijke waarde toe te voegen. "Niet in een onderdanige rol, maar als volwaardig kennispartner vanuit een onafhankelijke positie en blijvend gebaseerd op wetenschappelijke waarden”, zoals Wilthagen het formuleert. Hierin kunnen universiteiten en hogescholen en ook andere kennispartners een inhoudelijke- en ondersteunende functie vervullen en daar hebben ze in Tilburg een traditie in hoog te houden: 'Noblesse oblige.' Kennisvalorisatie is daar een belangrijke kernactiviteit die maatschappelijke waarde toevoegt op basis en door middel van wetenschappelijk onderzoek. 

  Social innovation in actie.

  Het gaat om grote uitdagingen, innovaties die van essentieel belang zijn om Nederland en Europa (beter) te laten werken: (1) het tegengaan van een afruil tussen enerzijds flexibiliteit en anderzijds productiviteit en zekerheid op de arbeidsmarkt (2) het geven van een ‘kick-start’ aan jonge werkzoekenden, in de strijd tegen de snel oplopende jeugdwerkloosheid (3) het vinden van manieren om de ‘koek’ groter te maken op de arbeidsmarkt, in het bijzonder voor mensen met een grotere afstand tot die arbeidsmarkt (4) het ontwikkelen van een ‘esperanto’, één competentietaal op de arbeidsmarkt om zodoende het matchingsproces effectiever te maken en, tot slot (5) het opzetten van werk-naar-werk-systemen en het vergroten van flexibiliteit, mobiliteit en werkzekerheid, ook over sectorale grenzen heen. 

  Niet ‘wilt u dit doen?’ maar ‘wát wilt u bijdragen en wat gaan we er mee doen?  Deze vraag, die van een heel andere orde is, veronderstelt een open grondhouding om burgerkracht te genereren die verbinding heeft en maakt met de eigen (kennis)ervaring, (werk)situatie, levensfases en de (regionale) omgeving. En dit komt de publieke zaak ten goede.

  Ton Wilthagen beschrijft dat het zaak is om een juiste mix en synthese te zoeken en te vinden in de arbeidsmarkt m.b.t. dualistische elementen zoals flexibiliteit en zekerheid. En daarvoor is en sociaal-innovatief redesign noodzakelijk en moeten er nieuwe arrangementen komen. Zo’n ontwerp is co-creatie en co-productie van burgers, bedrijven, vakbonden, (lokale) overheden en kennisorganisaties, universiteiten, hogescholen, MBO’s en andere instituten. (Kennisinstellingen zitten in de traditionele polder niet aan tafel). Deze samenwerkingsvorm wordt inmiddels aangeduid als Triple Helix (of de drie O’s: ondernemingen, locale overheden en onderwijsinstellingen) en floreert in een groeiend aantal arbeidsmarkt- en innovatieregio’s, waaronder de regio Midden-Brabant (Midpoint) en Oost Brabant (Brainport). Dit zonder Haagse regie, bottom up, vanuit de constatering dat er te veel op het spel staat om te wachten en het teveel te laten afhangen van het centrale niveau. Niet onlogisch omdat de arbeidsmarkt in hoge mate regionaal en specifiek is. Veel mensen blijven immers het liefste werken in hun eigen regio, dit door de uiterst moeilijke woningmarkt, de baanonzekerheid en het twee- of anderhalfverdienersmodel.

  Het Nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk.

  Dit was de oproep en het resultaat toen Ton Wilthagen via Twitter vroeg om zonder last en ruggespraak, en zonder stokpaardjes te berijden, een dag mee te denken over een herontwerp van de arbeidsmarkt. Elke deelnemer moest tenminste één concreet idee inbrengen. Na één dag op Papendal kwamen in een positieve sfeer honderd meedenkers bij elkaar: wetenschappers, beleidsmakers, werkgevers, vakbondsmensen, bank-en hypotheek-medewerkers, advocaten, ouderen, jongeren, vrijdenkers, professioneel ondersteund. 

  De flex en zekerheid deal die het resultaat was komt er op neer dat flexibiliteit in positieve en productieve zin wordt genormaliseerd. In de uitzendbranche zijn daar met de vijfjarige cao nieuwe stappen in gezet. Economie-breed zou de norm moeten zijn dat ook (netwerken van) ZZP’ers zich kunnen (her) aansluiten bij bestaande collectieve voorzieningen, met als bijkomende voordeel dat het draagvlak en de draagkracht van die voorzieningen weer toenemen. Ook Ton Wilthagen constateert echter dat er nog grote uitdagingen zijn om mobiliteit en flexibiliteit echt goed te gaan regelen. Maar eerste stappen in de goede richting zijn gezet. 

  Centraal Dutch Design Pact.

  Regionale overheden (provincies en gemeenten) kunnen samen met de rijksoverheid ‘veilig oversteken’ mogelijk te maken in 'werk naar werk' arrangementen door het 'Centraal Dutch Design Pact' af te sluiten. Daarin is nodig dat de rijksoverheid, wetenschap en kennisinstellingen de open en gevalideerde standaarden voor e-portfolio door landelijke normeringen vaststellen. Vaardigheden en competenties moeten een gemeenschappelijke taal vormen die herkenbaar en zo duidelijk zijn dat mensen meer zelfsturend hun eigen toekomst kunnen vormgeven.  Dat versterkt burgerkracht en daarmee wordt ook menskracht gefaciliteerd en ondersteund.  A en O fondsen en regionale arbeidsmarkt- en mobiliteitsorganisaties zouden hun krachten veel meer kunnen bundelen en snel een einde moeten maken aan de (sectorale) versnippering. Intersectorale samenwerking en kennistransfer krijgen dan een extra impuls en er kunnen dan ook veel kosten worden bespaard. De provinciale overheden zouden samen met het rijk kunnen overwegen om de procesontwikkeling te stimuleren door in cofinanciëring van de sectorplannen middelen ter beschikking te stellen voor regionale flexpools en pilotprojecten. Deze flexpools zouden een onafhankelijke rechtspersoonlijkheid moeten bezitten en medewerkers zouden door detachering op vrijwillige basis (en ook in geval van reorganisatie of dreigend ontslag) aan hun duurzame inzetbaarheid moeten kunnen werken. Door uit te gaan van menskracht en de talenten die er zijn zal zo’n centrum selfsupporting kunnen zijn als het voldoende is ingebed in de regio. Want binnen de totale overheid is heel veel ervaring, kennis en kunde aanwezig die snel 'verzilverd' kan worden. 

  Dutch Design en het Brabantse model in de Tilburgse traditie inspireert om zo 'te makelen' dat de ontwikkeling in andere regio's een extra boost krijgt. En als de landelijk kennisuitwisseling en samenwerking via Pleio wordt vormgegeven dan is er een heel breed forum en platform en zijn er voldoende middelen om procesversnelling naar vorm en inhoud samen verder uit te werken.

  Resultaten.

  Burgerkracht levert in de regionale participatiesamenleving Brabant: 

  1. input voor innovatie van de arbeidsmarkt en een nieuwe sociale economie, met een centrale rol voor waardetoevoeging en heldere missiestatements;
  2. sociaal-innovatief redesign van bestaande arbeidsmarktinstituties (Triple Helex) en ontwerp van nieuwe arrangementen (Dutch Design voor een Flexible en Zekere Arbeidsmarkt); 
  3. de startersbeurs, een leerwerkplekmodel waardoor jongeren sterker op de arbeidsmarkt komen en zelfvertrouwen ontwikkelen. Vele gemeenten maken er al dankbaar gebuik van;
  4. reshoring als businessmodel om de koek op de arbeidsmarkt groter te maken en weer werkgelegenheid terughalen (bringing jobs back home) van lage lonenlanden; 
  5. experimenten om tot validatie en doorontwikkeling te komen van kerninformatie m.b.t. het 'Esperanto van de arbeidsmarkt': e-portfolio dat bewezen heeft betere matchen (van vraag en aanbod) op te leveren;
  6. duidelijkheid welke innovaties 'werk naar werk' beter kunnen faciliteren: a) verbetering van de toegankelijkheid van arrangementen, b) faciliteren van intersectorale mobiliteit, c) eerdere interventies, d)organisatie van de transitie en de financiële en andere verantwoordelijkheidsverdeling;
  7. ondersteuning van 'werk naar werk' initiatieven;
  8. aandacht voor de 'revolutie van de regio' waardoor er op nationaal en Europees niveau meer aandacht komt voor grensoverschrijdende samenwerking en het verwerven van additionele Europese middelen;
  9. aandacht voor het belang en de positie van een nieuwe actoren, zoals zzp'ers en andere contractvormen en arbeidsvoorwaarden op basis van kwaliteit;
  10. MKB united als concept om MKB sterker met elkaar te verbinden om beter te kunnen innoveren, risico's te kunnen delen en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kansen aan te bieden;
  11. Huis van de Logistiek dat een samenwerkings- en ontmoetingsplek is ter facilitering van de regio naar slimme doe-logitiek (via ict en kennis).   

  IK ZOU IEDEREEN DIE ER MEER OVER WIL WETEN WILLEN AANRADEN DE LEZING VAN TON WILTHAGEN HELEMAAL TE LEZEN EN HET FILMPJE TE BEKIJKEN.  

   

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Henk Thielens
    Henk Thielens 1801 dagen geleden

     

    Gedeputeerde positief over startersbeurs

    PvdA-gedeputeerde Bert Kersten vindt het idee van een startersbeurs voor afgestudeerde jongeren zonder werk sympathiek. Met die beurs kunnen jongeren stage lopen bij een bedrijf en hun kans op permanent werk vergroten.

    Kersten gaat met de gemeenten en uitkeringsinstantie UWV overleggen of ze bereid zijn mee te doen. Het voorstel voor de startersbeurs werd tijdens de begrotingsbehandeling ingediend door de VVD. Die wil daarmee de hoge jeugdwerkeloosheid helpen bestrijden. Alleen SP en PVV stemden tegen.

   Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers