Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

Veiligheidsmonitor, criminaliteit en rechtshandhaving

Veiligheidsmonitor, criminaliteit en rechtshandhaving

In de afgelopen 10 jaar is het aantal...
Factoren van invloed op criminaliteit

Factoren van invloed op criminaliteit

Een theorie over criminaliteit gaat uit van...
OM en bestrijding van criminele netwerken

OM en bestrijding van criminele netwerken

Essay over de uitdagingen voor het OM, de...

Monitors criminaliteit en rechtshandhaving

  Hadewych
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1662 dagen geleden Reacties (4)

   5/5 Sterren (2)

  Door Jaap de Waard samengesteld overzicht  monitors

   

  Samenvatting

  De inventarisatie heeft in totaal 22 bestaande monitors rond de thema’s criminaliteit en rechtshandhaving opgeleverd. De monitor, oftewel een standaardsysteem van periodiek beschikbare (prestatie)gegevens, speelt in Nederland een steeds belangrijker rol ter ondersteuning en beoordeling van het beleid. Alle vermelde monitors dienen een zelfstandig doel en hebben een eigen rationaliteit. Nederland kent een lange traditie met het monitoren van beleid. Ruim de helft van de geïnventariseerde monitors wordt al meer dan tien jaar vervaardigd. De informatie uit de verschillende monitors geeft gedetailleerd, of in samenhang een beschrijving van de gehele justitieketen (preventie, opsporing, vervolging, berechting, uitvoering van de straf, en nazorg aan zowel gedetineerden als slachtoffers). Internationaal bezien speelt Nederland een voortrekkersrol waar het om de informatievoorziening rond criminaliteit en rechtshandhaving gaat.

   

  Inleiding

  In de laatste jaren is het belang van informatiesystemen om beleid te kunnen ondersteunen en evalueren sterk toegenomen. In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn diverse regelingen in werking getreden die aansturen op resultaatgericht beleid dat regelmatig geëvalueerd dient te worden. Gecontroleerd moet worden of de doelen en afspraken die zijn gemaakt in het beleid uiteindelijk ook gerealiseerd zijn op de beoogde manier.

  De monitor, oftewel een standaardsysteem van periodiek beschikbare (prestatie)gegevens, speelt daarbij een belangrijke rol. Het is een belangrijk signaleringsinstrument ter ondersteuning van het beleid. De verwachtingen omtrent de evaluatieve functie van monitors zijn vaak hooggespannen. Een monitor kenmerkt zich door:

  • een periodieke en systematische informatieverzameling;
  • actuele informatie;
  • consistentie in het gebruik van de gebruikte indicatoren;
  • beleidsrelevante informatie;
  • het hebben van een ijkpunt.

  Het blijkt niet eenvoudig om met behulp van dergelijke monitorinformatie aan te geven in hoeverre geobserveerde veranderingen zijn toe te schrijven aan beleid. Het is lastig om een direct causaal verband te leggen. Het is wel zo dat de monitors belangrijke informatie opleveren over trends en ontwikkelingen die als indicatie kunnen dienen om zicht te krijgen op de effecten van het ingezette beleid.

   

  Overzicht van monitors op het terrein van ’Criminaliteit en Rechtshandhaving’

  Ook op het beleidsterrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de monitor zijn intrede gedaan. Deze zogenaamde publicatiekalender biedt een overzicht van bestaande monitoren rond de thema’s criminaliteit en rechtshandhaving. Het is een omvangrijke lijst, waaruit ook direct blijkt waar soms het gevoel vandaan kan komen dat er op allerlei momenten weer andere monitors naar buiten komen. Hierbij wordt opgemerkt dat alle vermelde monitors een zelfstandig doel dienen en een eigen rationaliteit hebben. Het is meer de hoeveelheid en de diversiteit ervan die een beeld kan oproepen van een ‘’woud aan monitors’’. Er is de afgelopen jaren juist via de opzet van deze verschillende ‘’monitors’’ orde geschept in de schijnbaar onoverzichtelijke hoeveelheid (statistische) informatie op de verschillende V&J-beleidsterreinen (straf, bestuur, civiel, vreemdelingen, jeugd, slachtoffers, gedetineerden).

  Het overzicht verstrekt informatie over de titel, inhoud, verschijningsfrequentie en moment van verschijnen van de monitor. Het moment van verschijnen is soms indicatief. Het blijkt vaak lastig om het precieze moment van verschijning vast te stellen. Voor de systematiek is echter toch gekozen om een chronologisch overzicht te presenteren.  

   

  De monitors beschreven

  Onderstaand volgt een chronologisch overzicht van de op dit moment ontwikkelde en beschikbare monitoren op het terrein van ’criminaliteit en rechtshandhaving’. Het betreft monitoren die exclusief informatie verstrekken over de situatie in Nederland. In de bijlage bij dit overzicht wordt een kort overzicht gegeven van de internationaal beschikbare monitors waarin onder andere informatie over Nederland wordt verstrekt.

   

  Slachtoffermonitor 

  Met de slachtoffermonitor wordt periodiek worden gemeten wat de ervaringen zijn van slachtoffers die te maken hebben gehad met justitiële instanties. Er wordt verslag gedaan van de ervaringen van slachtoffers met betrekking tot de ontvangen slachtofferondersteuning van de politie. Ook wordt de justitiële slachtofferondersteuning door het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland onderzocht.

  Frequentie:                Twee jaarlijks

  Datum verschijnen:  Januari

   

  Strafrechtsketenmonitor

  Het doel van de Strafrechtsketenmonitor (SKM) is om de hoofdstromen en keteneffecten in de strafrechtsketen inzichtelijk te maken teneinde (afwijkende) trends alsmede het verschil tussen feitelijke ontwikkelingen en de meest recente PMJ-ramingen tijdig te kunnen waarnemen. Dit inzicht wordt verkregen met behulp van een standaardrapportage, waarin de recente ontwikkelingen in de strafrechtsketen op hoofdlijnen worden weergegeven, en met behulp van een interface waarin gebruikers meer in detail op de ontwikkelingen kunnen inzoomen. Betreft een interne V&J monitor.

  Frequentie:                Eens per trimester

  Datum verschijnen:  Maart, Juni, September, December

   

  Veiligheidsmonitor

  De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek waarin onder meer de leefbaarheid van de woonbuurt, de ervaren overlast, onveiligheidsgevoelens, ervaringen met veel voorkomende criminaliteit en het oordeel van de burger over het optreden van de politie worden onderzocht.

  Het gaat in de Veiligheidsmonitor om de beleving van de burgers. Deze moet worden onderscheiden van de registraties door de politie, waarover in het kader van de voortgang van de landelijke prioriteiten van de politie wordt gerapporteerd. De monitor wordt  uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  Maart

   

  Problematische Jeugdgroepen in Nederland

  In deze rapportage – die te be­schouwen is als een landelijke monitor – wordt een beeld gege­ven van de aantallen problemati­sche jeugdgroepen, zoals deze door de po­litie in beeld zijn gebracht. Er worden getalsmatige overzichten gegeven. Getalsmatig worden hinderlij­ke, overlast gevende of criminele jeugdgroepen beschreven. Deze monitor wordt door Bureau Beke vervaardigd en uitgegeven.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  Maart

   

  Monitor Zelfrapportage Jeugdcriminaliteit

  Dit onderzoek is verricht in een representatieve groep van jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 17 jaar. In totaal zijn aan deze jongeren 33 verschillende delicten voorgelegd die betrekking hebben op vernielingen, vermogens-, gewelds-, drugs- en internetdelicten. In deze monitor is tevens de relatie van delinquentie met risico- en beschermende factoren onderzocht. Daartoe zijn risico en beschermende factoren gemeten in de domeinen van het individu, het gezin, de school, de vriendengroep en de buurt.

  Frequentie:                Drie – vier jaarlijks

  Datum verschijnen:  Maart

   

  Prognosemodel Justitiële Ketens

  Het Prognosemodel Justitiële Ketens  bestaat uit twee onderdelen, namelijk een model voor de veiligheidsketen en een model voor het civiel- en bestuursrechtelijke deel van de justitiële keten. Het startpunt voor het PMJ zijn ontwikkelingen in de samenleving die geheel of grotendeels buiten de invloedssfeer van Justitie liggen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor het ontstaan van criminaliteit en rechtsproblemen en daarmee voor het beroep op de justitiële ketens. Te denken valt bijvoorbeeld aan de mogelijke gevolgen van een gebrek aan sociale cohesie, maatschappelijke ongelijkheid, botsing van culturen en welvaartsverschillen. Op basis van de beschikbare criminologische, rechtssociologische en economische theorieën zijn de mogelijk relevante maatschappelijke fenomenen benoemd. Bij deze fenomenen zijn zoveel mogelijk kwantificeerbare achtergrondfactoren gezocht. De zo in kaart gebrachte ontwikkelingen kunnen grofweg in vier categorieën worden ingedeeld, namelijk demografische, economische, maatschappelijke en institutionele ontwikkelingen. Het PMJ beschrijft de kwantitatieve verbanden tussen deze ontwikkelingen en de criminaliteit of het beroep op rechtshulp en rechtspraak. Tevens brengt het PMJ de samenhangen tussen de ontwikkelingen in criminaliteit en het beroep op rechtshulp en rechtspraak en de ontwikkelingen in de rest van de justitiële ketens in beeld.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  April

   

  AD Misdaadmeter

  De ranglijst van de AD Misdaadmeter wordt bepaald aan de hand van de aangiftes van tien delicten die van grote impact zijn op het veiligheidsgevoel. Deze delicten zijn: woninginbraak, diefstal van een auto/motor, bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, vernieling, diefstal uit garage/schuur, diefstal uit een auto en zakkenrollen. De impact van een misdrijf op het slachtoffer is meegenomen: een woninginbraak telt zwaarder dan een inbraak in een schuurtje en een mishandeling telt zwaarder dan een bedreiging. De scores zijn relatief: het aantal delicten is afgezet tegen het inwoneraantal.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  Mei

   

  Monitor Jeugdcriminaliteit

  Periodiek publiceren en interpreteren van de ontwikkeling van de door de politie en justitie geregistreerde jeugdcriminaliteit (10- 24-jarigen) en zelf gerapporteerde jeugdcriminaliteit  in Nederland. De monitor biedt inzicht in de omvang en aard van jeugdcriminaliteit onder 10- tot en met 24-jarigen op basis van zelfrapportage, politie, Halt en justitiegegevens. Tevens wordt ingegaan op verschillen tussen subgroepen (sekse, leeftijd, herkomstgroep); - Inzicht in de trends van jeugdcriminaliteit en de afdoeningen opgelegd tegen jeugdigen.

  Frequentie:                twee jaarlijks

  Datum verschijnen:  Mei

   

  Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit

  Het Nationaal Dreigingsbeeld (NDB) levert vierjaarlijks een beeld van de dreigingen op het gebied van de georganiseerde criminaliteit in Nederland. Het  vormt daarmee de basis voor het beleid met betrekking tot de bestrijding van deze criminaliteit. Het NDB is opgesteld door de Dienst IPOL van het Korps Landelijke Politiediensten (nu: Landelijke Eenheid

  binnen het Korps Nationale Politie), in opdracht van het College van Procureursgeneraal

  van het Openbaar Ministerie.

  Frequentie:                Vier jaarlijks

  Datum verschijnen:  Augustus

   

  Monitor Veelplegers

  In de afgelopen jaren is de aanpak van veelplegers een belangrijk speerpunt van het beleid geweest. De idee is een aanzienlijke reductie in de criminaliteit teweeg te kunnen brengen door je te richten op een hoog-risicogroep van bekende daders die veel delicten plegen. De meest actieve groep veelplegers binnen de veelplegerspopulatie, namelijk de zeer actieve volwassen veelplegers (ZAVP’s), staat centraal in dit specifieke beleid. Om de omvang van deze groep en de misdrijven die ze plegen te volgen, ontwikkelde het WODC de Monitor Veelplegers. De monitor brengt jaarlijks de aantallen veelplegers in Nederland in kaart en volgt de ontwikkelingen in de tijd. Ook wordt bijgehouden welke achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive zeer actieve volwassen veelplegers hebben.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  September

   

  Rapport Nationaal Rapporteur Mensenhandel

  De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd en doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren. De rapportages en publicaties bevatten naast aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren ook informatie over relevante wet- en regelgeving, preventie, opsporing en vervolging van daders en hulpverlening aan slachtoffers.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  September

   

  Korpsmonitor Prostitutie en Mensenhandel

  De Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie is een sturingsinstrument van en voor de politie. De monitor geeft inzicht in de aanpak van de mensenhandel en misstanden in de prostitutiebranche door de voormalige politieregio’s. De politie is één van de partijen die bij de bestrijding een rol heeft en de monitor maakt die rol van de politie op deze twee belangrijke beleidsterreinen inzichtelijk. Het verschaft inzicht hoe het werkproces binnen de politie en samenwerking met de ketenpartners verloopt en welke verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij worden vier hoofdaandachtsvelden gewogen: organisatie, toezicht, informatie en opsporing.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  Oktober

   

  Monitor Coffeeshops in Nederland

  Deze monitor doet verslag over het aantal gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland. Het tellen van het aantal coffeeshops en het inventariseren van het gemeentelijk beleid is op vergelijkbare wijze uitgevoerd als in de periode vanaf 1999. De monitor kent drie onderwerpen: aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid; handhavingsbeleid en sanctiebeleid. Daarnaast wordt kort ingegaan op de ervaringen en toekomstplannen van gemeenten.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  Oktober

   

  Nationale Drug Monitor

  De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft sinds 1999 jaarlijks een cijfermatig overzicht van wat bekend is over het gebruik van drugs en problemen rond drugs in Nederland.1 De NDM brengt informatie uit registratiesystemen, surveys en ander onderzoek bijeen en beschrijft de stand van zaken in het peiljaar en de ontwikkelingen over meerdere jaren. 

  Het WODC verzorgt elk jaar twee hoofdstukken in de NDM, die beide handelen over druggerelateerde criminaliteit en overlast. Een hoofdstuk betreft informatie over de productie, smokkel, handel en bezit van drugs en precursoren, misbruik van chemicaliën voor drugsproductie en druggerelateerde georganiseerde criminaliteit. Het tweede hoofdstuk handelt over delinquente drugsgebruikers: hun kenmerken, de delicten die ze plegen, de overlast die ze veroorzaken en de interventies die door Veiligheid en Justitie gepleegd worden om het delict gedrag en de overlast terug te dringen. De twee hoofdstukken over druggerelateerde criminaliteit en overlast van de NDM laten de stand van zaken zien in het peiljaar en schetsen de ontwikkelingen over de periode 2004- en verder.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  Oktober

   

  Brandweerstatistiek

  De brandweer speelt een belangrijke rol bij de zorg voor veiligheid, enerzijds door het blussen van branden, maar ook door het verlenen van hulp bij verkeersongelukken en rampen. Dit jaarrapport van de Brandweerstatistiek biedt informatie over de werkzaamheden in het voorgaande jaar. Daarnaast is er aandacht voor loos alarm, het brandweerpersoneel en de uitgaven voor de brandweer. Zo heeft de brandweer in 2012 142 duizend meldingen ontvangen. Hiervan waren bijna 96 duizend brandmeldingen en 47 duizend verzoeken om hulpverlening. Overigens bleek 45 procent van de meldingen loos alarm te zijn. In 2012 vielen als gevolg van brand 72 doden en ongeveer 800 gewonden.

  Deze publicatie is ook beschikbaar als E-book, met ISBN 978-90-357-2003-9.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  November

   

  Criminaliteit en Rechtshandhaving

  De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. C&R geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. De editie verschijnt in de serie ‘Justitie in statistiek’, waar ook de publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ onderdeel van uitmaakt. Het rapport verschijnt alleen als pdf en niet meer als boek.

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Sinds 2010 is dit samenwerkingsverband versterkt met de Raad voor de Rechtspraak.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  November

   

  Monitor Nazorg Ex-gedetineerden

  In de derde monitor nazorg ex-gedetineerden ligt de nadruk op de situatie na detentie, omdat er wordt gekeken in hoeverre problemen op de vijf leefgebieden (i.e., identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg) tijdens detentie zijn ontstaan of juist zijn opgelost. 

  De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek:

  • In hoeverre verandert de situatie met betrekking tot de vijf leefgebieden identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorgcontact tijdens detentie en zes maanden na detentie?
  • In hoeverre verschillen gedetineerden die in de tweede helft van 2010 zijn vrijgekomen uit een PI van gedetineerden die in de tweede helft van 2008 en 2009 zijn vrijgekomen in de mate waarin men beschikt over een identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en contact met een zorginstelling direct voor, direct na en zes maanden na detentie?

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  November

   

  Recidivemonitor

  De WODC-Recidivemonitor is een doorlopend onderzoeksproject waarin gestandaardiseerde metingen worden verricht onder verschillende groepen justitiabelen. Met dit project krijgt het ministerie van Veiligheid & Justitie een beter beeld  van criminele carrières en de effecten van strafrechtelijke interventies, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Metingen die in het kader van de Recidivemonitor worden verricht, verlopen steeds op dezelfde manier. De uitkomsten van het onderzoek zijn dus onderling vergelijkbaar.

  De gegevens voor het onderzoek zijn afkomstig uit de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een database die speciaal met het oog op de Recidivemonitor is ontwikkeld. De OBJD is een versleutelde, geanonimiseerde kopie van het JDS, het officiële justitiële documentatiesysteem dat wordt beheerd door de Justitiële Informatiedienst (JustID). Werken met de OBJD betekent dat het onderzoek alleen de criminaliteit in kaart brengt die onder aandacht komt van het Openbaar Ministerie. Er wordt daarom ook gesproken van het meten van de 'strafrechtelijke' recidive.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  November

   

  Cyber Security Beeld Nederland

  In dit trendrapport wordt  uitvoerig ingegaan op de stand van zaken op het gebied van cybercrime en digitale veiligheid. Onder een trend wordt verstaan: het verloop van een macro-ontwikkeling met een maatschappelijke impact, in een termijn van 3 tot 5 jaar. De trends zijn waar mogelijk gebaseerd op specifieke en aantoonbare data. Voor sommige onderwerpen, zoals digitale spionage of cyberwarfare, is dat lastig gezien de vertrouwelijke aard.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  November

   

  Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor

  Deze monitor presenteert actuele gegevens en relevante ontwikkelingen over jongeren, verdeeld over zeven thema’s: jongeren in de bevolking, gezinssituatie, gezondheid, onderwijs, van leren naar werken, sociale zekerheid en veiligheid en justitie. Binnen elk thema komen onderwerpen over jongeren aan bod, waarvan eerst de actuele, landelijke situatie wordt geschetst. Vervolgens toont de publicatie aan de hand van een kaart van Nederland een beeld van de ontwikkeling op gemeenteniveau. Deze digitale publicatie bevat bovendien veel verwijzingen, zodat snel en gemakkelijk doorgeklikt kan worden naar de achterliggende cijfers en andere relevante publicaties.

  Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  December

   

  Monitor Georganiseerde Criminaliteit

  Het doel van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit is om de kennis die wordt opgedaan tijdens grootschalige opsporingsonderzoeken, zo goed mogelijk te benutten voor het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Nederland.

  De data wordt mede verzameld door gestructureerde interviews met onder andere betrokken opsporingsambtenaren en officieren van justitie.

  Georganiseerde criminaliteit spreekt zeer tot de verbeelding, maar gefundeerd empirisch onderzoek naar dit verschijnsel is schaars. Zonder een goed inzicht in de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland blijft de bestrijding daarvan in het luchtledige hangen. Met deze monitor wordt op basis van uitgebreide bestudering van een groot aantal opsporingsonderzoeken een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken. Thema's die aan de orde komen zijn: de rol van geweld in de georganiseerde criminaliteit; de rol van de omgeving bij de totstandkoming van georganiseerde criminaliteit; de contactpunten tussen illegaliteit en legaliteit; het verdienen, verdelen en besteden van criminele inkomsten; het witwassen van criminele inkomsten; het opsporen en afpakken van criminele inkomsten; en de schade die georganiseerde criminaliteit met zich mee brengt. Eerdere rapporten verschenen in 1998, 2002 en 2007.

  Frequentie:                Vier jaarlijks

  Datum verschijnen:  December

   

  Veiligheidszorgrekeningen

  De Veiligheidszorgrekeningen van het CBS hebben tot doel een samenhangende, consistente en geïntegreerde statistische beschrijving te geven van de geldstromen in de veiligheidszorg op het terrein van sociale veiligheid. Veiligheidszorg betreft het aanbod en gebruik van goederen en diensten die enerzijds tot doel hebben criminaliteit, overlast en verloedering te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en anderzijds om onveiligheidsgevoelens weg te nemen. Daarbij hanteren de Veiligheidszorgrekeningen de volgende definitie van sociale (on)veiligheid: ‘de aan- of afwezigheid van bedreigingen als gevolg van criminaliteit, overlast en verloedering tussen (groepen) burgers, bedrijven en/of de

  overheid’. De Veiligheidszorgrekeningen worden opgebouwd rondom drie centrale elementen: activiteiten, aanbieders en financieringsbronnen. De activiteiten die verricht worden op het terrein van sociale veiligheid zijn gegroepeerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen de clusters preventie, opsporing, vervolging, berechting, tenuitvoerlegging, ondersteuning van verdachten en daders, ondersteuning van slachtoffers, schadeloosstelling en rechtskundige dienstverlening. Daarnaast is er een categorie voor overige activiteiten, die niet direct aan een van de eerdergenoemde clusters kunnen worden toegewezen. De financieringsbronnen zijn de rechtstreekse dan wel uiteindelijk betalende instanties.

  Frequentie:                Jaarlijks

  Datum verschijnen:  December

   


  Bijlage: Een kort overzicht van de internationaal beschikbare monitors waarin onder andere informatie over Nederland wordt verstrekt.

   

  Annual Report on the State of the Drugs Problem in Europe (EMCDDA)

  EU Drugs Markets Report: case studies (EUROPOL/EMCDDA)

  EU Drugs Markets Report: a Strategic Analysis (EUROPOL/EMCDDA)

  EU Terrorism Situation & Trend Report (EUROPOL)

  European Sourcebook Criminal Justice Statistics (WODC)

  Financial Action Task Force Annual Report (FATF)

  Global Report on Trafficking in Persons (UNODC)

  Global study on homicide (UNODC)

  International Crime Victims Survey (COM/EUROSTAT)

  Interpol Annual Report (INTERPOL)

  Organised Crime Trends Scan (EUROPOL)

  Report of the International Narcotic Control Board (INCB)

  Rule of law index (World Justice Project)

  Serious Organised Crime Threat Assessment (EUROPOL)

  Trafficking in persons report (US Department of State)

  Transnational Organized Crime Threat Assessment (UNODC)

  Transparencey International Corruption Perceptions Index (Transparency International)

  World Drug Report (UNODC)

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Hadewych
    Hadewych 1554 dagen geleden

    Er zijn maar weinig landen die goed scoren op de fragiliteitsindex voor staten. Het Fund for Peace (FFP) dat de index maakt, gebruikt allerlei bronnen om twaalf politieke, economische en sociale indicatoren te waarderen.

    Nederland scoort relatief laag ten opzichte van andere stabiele landen, voornamelijk door de ‘matige’ score van group grievance. In deze indicator zijn zaken als discriminatie, etnisch conflict en sektarisch geweld vervat.

    De aanpak van FFP lijkt op die van the World Justice Project, dat jaarlijks een rule of law index publiceert. Ook in die index scoort Nederland goed.

    Monkey Cage schrijft in een kritisch artikel over dit soort indexen dat het wenselijk zou zijn als samenstellers transparant zijn over hun methoden en technieken en over de operationalisatie van hun concepten en theorieën, garant kunnen staan voor de betrouwbaarheid en validiteit van hun metingen, hun theoretische onderbouwing verbeteren en staten clusteren in plaats van schijnbaar precies ranken.

    • Geeske
     Geeske 1659 dagen geleden

     Mooi overzicht Hadewych! Ik heb 'm ook even gemeld op de yammer van DJI.

     • Theo M. Scholl
      Theo M. Scholl 1659 dagen geleden

      Een aardige verzameling monitoren! Maar waar zijn de rauwe cijfers?

      Ze zitten verstopt in grafieken en landkaartjes met kleurcoderingen. Alle lof voor deze visualisaties, maar ik stel met vraag hoe kan ik, als journalist/onderzoeker of beleidsmedewerker de cijfers als zodanig kan (her)gebruiken? Moet ik de grafieken en kaarten inscannen, of de  cijfers over tikken!?

      Hoeveel moeite zou het kosten en hoeveel plezier zou het geven als (naast de publicatie) de data waarop de grafieken, de landkaarten gepubliceerd zouden worden als rauwe data, "open data", "open overheid data" erbij geleverd zouden worden!

      Zo win je aan geloofwaardigheid, zo laat je zien dat je niet in een ivoren toren aan het googelen bent met data en niet bang bent om de wereld met een open vizier te benaderen (noem het transparant zijn).

      • Gerdjan Hoekendijk
       Gerdjan Hoekendijk 1659 dagen geleden

       Prachtig overzicht! Bedankt. Wat betreft de slachtoffermonitor kan nog worden opgemerkt dat niet alleen de ervaringen van slachtoffers gemeten worden met de verschillende aspecten van slachtofferondersteuning door politie, OM, Rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland, maar ook hieveel belang zij hieraan hechten.

       En andermaal blijkt voor slachtoffers een belangrijk verbeterpunt: meer doen aan opsporing, vervolging en bestraffing van daders.

      Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers