Pleio

Engels | Nederlands
Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent

 3.7/5 Sterren (3)

Gerelateerde blogs

In de ban van een DroomBaan?!

In de ban van een DroomBaan?!

Taakvariatie, werkplekleren en zelfontwikkeling...
Leert een organisatie dagelijks bij?

Leert een organisatie dagelijks bij?

Werkend leren is effectief en doelmatig en zorgt...
Wij ontwikkelen een dynamische leerstructuur!

Wij ontwikkelen een dynamische leerstructuur!

Het project FLZ (focus op leren en...
Generatiepact gaat Kerkrade veel opleveren!

Generatiepact gaat Kerkrade veel opleveren!

Het college van B en W van de gemeente Kerkrade...

Anders Leren?! Waar doen we het voor?

  Henk Thielens
  Door Henk Thielens in de groep Menskracht 1335 dagen geleden

   5/5 Sterren (1)

  image

  De komende jaren gaan veel mensen met pensioen en instroom is beperkt door de (rijks)bezuinigingen, dit terwijl er nieuwe taken bijkomen en de inhoud en uitvoering van veel werk anders ingevuld wordt. Er zal daarom doorstroming (in werkzaamheden) moeten plaatsvinden en leren en ontwikkelen is in die omstandigheden een must. De meesten van ons denken dan direct aan opleiding en training. Het rendement hiervan is echter beperkt en ik heb dat al eens in een andere blog https://www.pleio.nl/blog/view/25556822/overheid-stop-direct-met-opleiden uiteengezet waarom dat zo is. In de praktijk blijkt leren op de werkplek dus minstens zo belangrijk, het is meestal effectiever en  levert vaak een beter resultaat. Als we ons er meer van bewust worden hoe we dat doen dan zouden we ons potentieel beter kunnen benutten. Door dit zoveel mogelijk te delen met anderen kan er sprake zijn van kennistransfer en organisatieleren.   

  Het Directie Team van de gemeente Kerkrade heeft mede op advies van de Ondernemingsraad  besloten om maatwerk voor Kerkrade te gaan ontwikkelen in een project dat als titel kreeg: “Duurzaam inzetbaar door leer- en ontwikkelingsgericht werken: de kracht van leren op de werkplek”. Het A en O fonds gemeenten heeft er subsidie voor verleend uit de innovatieve projectenregeling. Projectondersteuning wordt geleverd door dr. Simon Beausaert van de Universiteit Maastricht. Als onderzoeker is hij lid van een internationaal team dat zich bezig houdt met professionele vorming en leren op de werkvloer in diverse sectoren.  

  De projectaanpak bestaat uit drie fases: bewustwording en inspiratie in workshops, gedegen onderzoek in de gehele organisatie en ontwikkeling van maatwerk voor een interventie.

  Fase 1. De workshops.

  De workshops zijn onlangs uitgevoerd en leverden een indruk hoe individueel en sociaal informeel leren plaatsvindt en wat er voor nodig is om mensen te verbinden in hun streven om (van elkaar) te leren. De workshop gaf informatie hoe we condities kunnen scheppen om te investeren in sociaal leren en over streefbeelden is van gedachten gewisseld. Onderstaand schema laat zien dat de rol van feedback door collega’s, informatie en hulp sleutelfactoren zijn en grotere impact hebben op anticipatie en optimalisatie dan formeel leren. Conclusie van Universiteit Maastricht is dat als je talenten pro-actief benut dat dit de (duurzame) inzetbaarheid ten goede komt.  

  image

  Aan de hand van onderzoeksgegevens is toegelicht in de workshops hoe Anders Leren werkt en wat de effectiviteit is vergeleken met van diverse vormen van leren.

  image

  image

  Workshopresultaten.

  In de 3 workshops Anders Leren waren zo’n kleine 60 deelnemers die de presentatie hebben gevolgd waarin is toegelicht hoe we talenten en ervaring in onze directe omgeving beter zouden kunnen benutten door vaker gebruik te maken van feedback, informatie en hulp van anderen. Informatie en feedback blijken een grote impact te hebben op informeel leren en onze (toekomstige) inzetbaarheid. In een gezond leerklimaat met goede onderlinge verhoudingen kunnen we ons handelen snel en doelgericht aanpassen en is adequaat anticiperen mogelijk. In de workshop was tijd ingeruimd om een praktische vingeroefening te doen. Gevraagd werd om aan te geven met welke 3 personen je het meeste contact hebt en er kon worden toegelicht waarom er juist met die 3 personen contact werd onderhouden en wat het praktische nut en resultaat was. Er werden voorbeelden gegeven hoe organisaties kennis en expertise kunnen ontsluiten. De meesten waren er van doordrongen dat ongeacht de leeftijd en de sector waar je werkt dat het altijd van belang is om bij te blijven en van (nieuwe) ervaringen te leren. Dit door niet alleen van je eigen situatie uit te gaan, maar ook door aan anderen hun visie en mening te vragen. Zo kunnen we ontdekken wat in de organisatie werkt en het helpt om het handelen zo bij te stellen dat we beter onze doelen kunnen realiseren. 

  Mede op grond van de eigen persoonlijke ervaring werd stil gestaan bij de waarde van verschillende manieren van leren. De inspirerende voorbeelden gaven steun en informatie hoe informeel leren werkt. Aan de orde kwamen strategieën, middelen, ervaringen en opvattingen die er zijn en hoe ze een rol spelen in de (persoonlijke) keuzes die je kunt maken.

  Informeel leren op de werkplek is nu al een alternatieve krachtige hefboom om adequate  werkresultaten te genereren, maar het rendement zou nog flink verbeterd kunnen worden. De deelnemers werden zich door de voorbeelden er van bewust dat het een normale zaak is om bij collega’s informatie, feedback en hulp te vragen. Feedback werd meestal gevraagd aan de collega’s in de directe werkomgeving.

  Een dynamische omgeving vraagt om breed inzetbare professionals. Zij worden geconfronteerd met drie leerlijnen: vakmatige ontwikkeling (theorie en praktijk van het vakgebied), organisatieontwikkeling (leren in de eigen werksituatie), persoonlijke ontwikkeling (inzicht in zelfregie). De leerlijnen veronderstellen ambitie, beroepsgerichte expertise, anticipatie en optimalisatie en een hoge flexibiliteit en leergierigheid.

  M.b.t. de aan de workshops ten grondslag liggende methodiek, het procesmodel, de volgende stappen en tips en wetenwaardigheden voor werknemers wordt kortheidshalve verwezen naar de publicatie ‘Anders Leren. dé trigger om talenten te benutten’. De projectcommunicatie wordt ondersteund door er informeel en in werkoverleg over te spreken en er worden regelmatig Nieuwsbrieven Anders Leren op het interne Huisnet van de gemeente Kerkrade gepubliceerd. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van verschillende faciliteiten.   

  Op de website https://carriere.pleio.nl/ kunnen mensen zich verder actief oriënteren op joboriëntatie en carrière-ontwikkeling.  (De website-informatie is overigens alleen goed leesbaar in moderne webbrowser versies).  Het is een soort proeftuin c.q. voorloper van het Digitale Loopbaanplein dat het A en O fonds in de loop van dit jaar zal gaan realiseren. Kerkraadse medewerkers kunnen er nu reeds kennis mee maken en er hun voordeel  mee doen.  Er is een groep ‘Anders Leren’ aangemaakt die als portal en digitaal ontmoetingsplatform kan gaan fungeren.  De website biedt ook nog veel andere softwarematige mogelijkheden om onderling contacten te leggen  en kennis en informatie te gaan delen.

  Er kan gebruik gemaakt worden van de gratis  app van Universiteit Maastricht die door invulling van een korte vragenlijst snel een inzicht geeft in de eigen (leer)ontwikkeling en inzetbaarheid. De rapportage levert heldere resultaten waar iedereen zijn voordeel mee kan doen en die men zou kunnen bespreken (met de leidinggevende of de P-adviseur);

  Verder wordt geattendeerd op het filmpje van de app. Tag Me  Dit filmpje geeft een beeld hoe feedback (in de toekomst als pilot) ingevuld kan worden en zo heel leuk en effectief kan zijn.

  Door de faciliteiten en ondersteunende communicatie kan brede betrokkenheid ontstaan, iets wat belangrijk is voor de volgende fase 2.  

  Fase 2: Onderzoeksfase. De workshops en de communicatie dragen er toe bij dat er een draagvlak ontstaat om in de organisatie representatief onderzoek te doen door invulling van online vragenlijsten. Verschillende kenmerken en elementen (leeftijd, ervaring, opleidingsniveau, thuissituatie, motivatie en toekomstbeeld, sociaal informeel leren en training en inzetbaarheid) zullen in kaart worden gebracht. Vijf vragen staan centraal: (1) waar of bij wie zoeken we  informatie, hulp en feedback als we geconfronteerd worden met nieuwe vragen, taken, of rollen; (2) hoe waardevol ervaren we de gegenereerde informatie, hulp en feedback; (3) in welke mate gebruiken we deze om nieuwe vragen, taken, rollen adequater dan voordien op te pakken?; (4) Hoe beïnvloeden de persoonlijke karakteristieken zoals ervaring en leeftijd en motivatie leren?; en (5) Hoe hangt leren samen met de inzetbaarheid? Er worden ook vragen gesteld om er achter te komen waar de gemeente Kerkrade op zou kunnen inzetten om Anders Leren en de daarmee samenhangende inzetbaarheid te optimaliseren.

  Fase 3: Interventie. In een derde fase kijken we naar de onderzoeksresultaten en analyseren we hoe we het informeel leren zouden kunnen optimaliseren. Er wordt één interventie gekozen die zal worden geïmplementeerd. Na enige tijd worden de effecten van de interventie gemeten met behulp van dezelfde vragenlijst. Geëvalueerd wordt of er door de interventie meer informeel geleerd wordt  en of het de duurzame inzetbaar positief beïnvloedt.

  Hebt U vragen, wilt U de presentatie van de workshops raadplegen of wilt U meer informatie over het traject Anders Leren? Lees de publicatie Anders Leren?! dé trigger om talenten te benutten en zie de website https://carriere.pleio.nl/ Als U actief wilt meedenken kunt U ook lid worden van de groep Anders Leren en/of neem contact op met Henk Thielens gemeente Kerkrade.

  image

  image

   

   

   

  Henk Thielens

  Henk Thielens

  Moderator van de groep Menskracht op Pleio en de website Joboriëntatie en carrière.
  Wie ben ik

  Als HRD specialist lever ik een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen via informeel leren zodat ze adequaat dealen met veranderende omstandigheden en nieuwe (taak)uitdagingen. 

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers