Pleio

Engels | Nederlands
Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J

Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J


 0/5 Sterren (0)

Gerelateerde blogs

De wereld in 2030

De wereld in 2030

Om beleid te ontwikkelen is het nodig dat er...
Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

Meningsvrijheid en uitingsvrijheid

Op 12 mei heeft de Europese Raad voor...
Effectieve bestrijding van discriminatie en racisme

Effectieve bestrijding van discriminatie en racisme

Etnische minderheden en vreemdelingen zijn in...
Privacyrecht

Privacyrecht

Het privacyrecht zal worden veranderd met een...

Uitdagingen voor de EU

  Hadewych
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 96
  Door Hadewych in de groep Van buiten naar binnen in het ministerie van V&J 1164 dagen geleden

   0/5 Sterren (0)

  ESPAS, 2030; Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?

  Het European Strategy and Policy Analysis System zet uiteen welke trends er in de wereld worden onderkend; welke uitdagingen en mogelijkheden dat voor de EU oplevert; wat er moet gebeuren om die uitdagingen aan te gaan en om waarden, welvaart en veiligheid te behouden.

  De wereld wordt in de toekomst gekenmerkt door volatiliteit, onvoorspelbaarheid en complexiteit. Er zullen interdisciplinaire benaderingen nodig zijn waarmee op gebeurtenissen kan worden geanticipeerd, waarmee adequate reacties worden gefaciliteerd en waarmee weerbaarheid en veerkracht worden versterkt. Dat vereist prioritering van langetermijn doelen en strategisch bestuur.

  Trends

  1.

  De mensheid wordt ouder en rijker. Wereldwijd groeit de middenklasse. Verschillen tussen landen nemen af maar ongelijkheden binnen landen nemen toe. Er zal lange tijd weinig of geen economische groei zijn als gevolg van productiviteitsdaling. Sociale zekerheid komt onder druk te staan en jeugdwerkloosheid is een bijna permanent probleem. Toenemende ongelijkheid vormt een serieus politiek, sociaal en economisch gevaar en zal steeds meer van invloed zijn op migratiepatronen. Dit alles ondermijnt de sociale cohesie.

  2.

  Economische en politieke macht verschuiven naar Azië. Concurrerende diensten en de kwaliteit van regulering en standaarden, van concurrentiewetgeving en van intellectueel eigendomsrecht zullen succesfactoren zijn (vandaar het belang van TTIP).

  Het gebrek aan werkgelegenheid in Afrika onder de Sahara zal migratie naar Azië en Europa blijven stimuleren.

  Duurzame wereldeconomische ontwikkeling wordt kwetsbaarder als gevolg van zwakheden in het globaliseringsproces. Economische ontwikkeling wereldwijd hangt af van veel beter bestuur: van rechtsstatelijkheid, democratie en respect voor mensenrechten. Voor individuele landen gaat het ook om hun demografische profiel, om het onderwijsniveau en om de afhankelijkheid van grondstoffen. Investeerders zullen worden aangetrokken door voorspelbare, stabiele rechtsstaten.

  3.

  Convergerende technologieën, met name digitalisering, maar ook biotechnologie en communicatietechnologie transformeren de samenleving in al haar aspecten. Het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden persoonlijke data schendt privacy op ongekende schaal en genereert vergaande sociale effecten.

  Sociale en politieke macht zal steeds meer afhangen van geïntegreerde netwerken. Het beheersen, toepassen en ontwikkelen van digitale technologieën is de sleutel tot economisch vermogen. Europa blijft achter, zeker ook op het gebied van digitalisering van bestuur en van publieke diensten.

  4.

  Klimaatverandering, energiebehoefte en waterbehoefte leiden tot spanningen, conflicten en grote migratiestromen.

  perfect storm

   

  5.

  Fragmentatie van internationale verhoudingen: mondiale interdependentie gaat niet gepaard met verbeterd mondiaal bestuur, zodat de wereldorde fragieler en onvoorspeldbaarder wordt. Macht zal nog altijd samenhangen met economische kracht, natuurlijke hulpbronnen en militaire capaciteit, en natiestaten blijven de belangrijkste actoren. De machtsbalans zal echter veranderen als gevolg van de compartementalisering van kwesties, de opkomst van nieuwe spelers en toenemende druk door media en communicatie. Politiek-militaire ‘zelfstandigen’ zonder democratische legitimatie, zonder ideologie en zonder steun zullen zwakke staatsstructuren uitdagen. Europa zal steeds vaker geconfronteerd worden met veiligheidsproblemen doordat externe conflicten geïmporteerd worden, vaak door Europese burgers zelf.

  Deze trends leiden tot structurele revoluties waardoor de wereld ingewikkelder en onzekerder wordt. Het gaat om een economische en technologische revolutie, een sociale en democratische revolutie, en een geopolitieke revolutie. De interne stabiliteit van de EU en de lidstaten kan substantieel worden bedreigd door terrorisme, door toenemende ongelijkheid en populisme. Tegelijkertijd wordt de veiligheid bedreigd door de politieke en sociale instabiliteit in landen buiten de EU.

  In 2030 zullen nog meer mensen dan nu vrij willen zijn om hun eigen levens vorm te geven, om een partner te kiezen of van hun partner te scheiden, om hun familierelaties en gezinssamenstelling te bepalen. Als consumenten willen ze toegang tot goederen, tot reizen en tot technologische vooruitgang. Als burgers willen ze bestuurd worden door een verantwoordelijke en verantwoording afleggende politieke klasse. Er worden eisen gesteld van sociale rechtvaardigheid, politieke vrijheid en economische effectiviteit. De discrepantie tussen die eisen enerzijds en de reacties vanuit het politieke systeem anderzijds bevordert onvrede en frustratie.

  ultimate storm

  Uitdagingen

  a.

  Economische hervorming: groei zonder schuld

  b.

  Verandering en innovatie tot de kern van maatschappelijke ontwikkeling maken. Een dynamische toekomst voor Europa hangt af van ontwikkeling van de wetenschap en technologische innovatie. Het verknopen van technologieën in het dagelijks leven vereist wijs balanceren van privacyrechten en collectieve belangen.

  Veel Europese lidstaten worden gekenmerkt door bureaucratie en snoeiharde behandeling van falende risiconemers. Dat belemmert ondernemen en innovatie.

  Naarmate besluiten van de EU een grotere of directere impact hebben, zal voor de burgers van de kenniseconomie evenredige vooruitgang in democratische verantwoording en legitimiteit van het Europese systeem nodig zijn.

  c.

  Ongelijkheid: er treden nieuwe vormen van uitsluiting en marginalisering op. De informele sector groeit, en die sector biedt geen professionele erkenning, bescherming of sociale zekerheid. Daarmee bestendigt de zwarte economie armoede en gebrek aan kansen.

  Ongelijkheid belemmert innovatie en economische ontwikkeling, en in ernstige gevallen kan het ook sociale samenhang kapot maken.

  d.

  Democratisch vertrouwen: hoewel het vertrouwen in regeringen afneemt, verwachten burgers wel dat ze leveren. De lokale neveneffecten van globalisering en technocratische economische en ethische debatten versterken gevoelens van onzekerheid bij het publiek. Politici en instituties worden geconfronteerd met nieuwe eisen van transparantie en rechtvaardigheid. De kloof tussen een snel veranderende wereld waarin steeds meer burgers permanent verbonden zijn, en de achterblijvende politieke systemen met regels uit een eerder tijdperk, neemt toe.

  De Europese Unie zou koploper kunnen zijn van de nieuwe democratische tijd, op basis van haar diversiteit, transparantie, politieke ervaring van decennia samenwerking, compromissen sluiten, coalities bouwen, sociale dialoog voeren en een actief en gerespecteerd maatschappelijk middenveld.

  e.

  In Afrika en het middenoosten dreigt het gevaar van radicalisering en gewelddadig extremisme. Wapenuitvoer vanuit Libië wakkert conflicten in andere landen aan; Libië en mogelijk ook Egypte destabiliseren de regio. Via Libië komen grote stromen vluchtelingen en illegale immigranten de EU binnen. EU migratiebeleid moet hervormd worden terwijl toenemend populisme en ongelijkheid de lidstaten juist minder ontvankelijk maakt voor immigranten.

   

  De EU beschikt over grote voordelen: culturele diversiteit, hoog opgeleide bevolking, excellente onderzoekscapaciteit, ontwikkelde infrastructuur, sociale cohesie en een goed functionerend decentraal georganiseerd politiek systeem dat is gebaseerd op recht en individuele vrijheid.

  Succes hangt onder meer af van het vervolmaken van de interne markt en van een werkelijke monetaire unie. Verder van de mogelijkheden van de EU om te anticiperen en zich aan te passen, flexibeler en wendbaarder te opereren en inclusiever te worden.

  Aanbevelingen

  Binnen de EU zou verbinding gezocht moeten worden met invloedrijke individuele burgers. De focus moet zijn gericht op resultaten. In een complexe, samenhangende economie in hoogontwikkelde samenlevingen moet er volledig inclusieve vooruitgang zijn.

  Adresseer ongelijkheden, want die bedreigen de samenhang en ondermijnen de economische kracht van de EU.

  Een topprioriteit is het versterken van het multilaterale stelsel op wereldschaal door het geschikt te maken voor de multipolaire machtsverhoudingen. Het is in het belang van de EU om de multilaterale governance inclusief te houden en gebaseerd op waarden als democratie, recht, mensenrechten, vrije en eerlijke concurrentie en scheiding van private en publieke domeinen.

  Er moet een evenwichtige en duurzame migratiestrategie worden ontwikkeld. Beheerste migratie zou onder meer kunnen inhouden dat kwalificaties worden erkend, dat er samenwerkingsovereenkomsten zijn tussen onderwijsinstellingen en de private sector, of dat er een gemeenschappelijk Europees arbeidsimmigratieprogramma komst voor hoogopgeleiden.

  Om het vertrouwen in de EU te herwinnen is beleidsinnovatie nodig. De EU moet concrete en effectieve resultaten opleveren. Nieuwe ideeën kunnen worden getest met experimenten; beleid dat onvoldoende oplevert moet worden verworpen. Op alle niveaus moeten er ex ante en ex post evaluaties worden uitgevoerd om de kosteneffectiviteit van beleidsmaatregelen te optimaliseren. Er is betere monitoring van beleidseffecten nodig en er moet een grotere bereidheid zijn om beleid te herzien. (Zie ook het IAK). Elk besluit moet het resultaat zijn van een proces dat begint met informatie, gevolgd door het delen van kennis, toenemend inzicht, deelname en mobilisering van betrokkenen, culminerend in handelen. (zie ook responsive regulation).

  De kwaliteit van beleid hangt niet alleen van de besluitvorming en uitvoering af, maar ook van de kwaliteit van analyse en van inzicht in wat er toe doet, in het heden en in de toekomst (strategie & kennis, zie onder meer de ORBIS website voor toekomstverkenningen).

   

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers