Pleio

Engels | Nederlands
ProGideon

ProGideon

Provincies op de Kaart

 0/5 Sterren (0)

Resultaten 2010

Laatst bijgewerkt op 2890 dagen geleden door Marjan Bevelander

 0/5 Sterren (0)

1.1    Provinciaal Georegister - Interprovinciaal knooppunt voor eenduidige, gestandaardiseerde ruimtelijke gegevens – 2011: infrastructuur staat  - 2012: de inhoud

“Provincies zorgen er  gezamenlijk voor dat eindgebruikers  provinciale gegevens onder dezelfde  voorwaarden via één centrale ingang  op gelijke wijze, eenduidig en  gestructureerd, kunnen vinden en  gebruiken”  

“PGR is meer dan een  bronhoudersregister. PGR voert regie  en redactie over de inhoud  (kwaliteitsbewaking) en is landelijk  gesprekspartner”

 “PGR is efficiënt voor zowel  gebruiker als aanbieder”


1.2    INSPIRE dataharmonisatie Annex I –ontwerp voor de eerste zes landsdekkende datasets

In twee rapportages, één inhoudelijke en één technische, wordt het ontwerp voor Het harmoniseren en vergelijkbaar maken van de eerste zes landsdekkende INSPIRE datasets beschreven.Het gaat om de provinciale datasets c.q. data-services die onder INSPIRE annex-1 BESCHIKBAARSTELLING PROVINCIALE BESCHERMDE GEBIEDEN vallen.

 • Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
 • Nationale Landschappen  
 • Aardkundige Waarden      
 • WAV gebieden (Ammoniak wet)  
 • Stiltegebieden                             
 • Provinciale Monumenten

1.3    Geo2.0 – hoe overbruggen we de kloof tussen overheidsinformatie en de dynamische, mobiele webwereld

De ontwikkeling naar Web2.0 heeft consequenties voor de benodigde functionaliteit en de organisatie van de huidige provinciale geo-informatievoorziening. Het project GEO2.0 heeft inzicht gegeven in de impact door een concrete Geo2.0 toepassing voor een provinciaal project te bouwen.

Binnen het project is een workshop gehouden met de provincies waarin een beeld is geschetst van de ontwikkelingen en verwachtingen en zijn concrete voorstellen verzameld. Eén situatie is uitgewerkt en als pilot ontwikkeld binnen het project ‘Lekkerder in het Landschap’ van de provincie Utrecht. Binnen het project zijn verschillende ervaringen opgedaan met betrekking tot gebruikersinteractie,  infrastructuur en organisatie.

Conclusies zijn onder meer:

 • De gebruiker verwacht steeds meer een snelle en intuïtieve omgeving in tegenstelling tot toepassingen vol met knoppen en keuzes.
 • Data beschikbaar stellen via gangbare, open en de facto standaarden die breed genoeg zijn om gebruik te kunnen maken van de bestaande applicaties als Google Maps, LAYAR en Iphone Maps. Dit heeft in de dynamische webwereld de voorkeur boven het zelf ontwikkelen van applicaties.

De aanbevelingen zijn in een impactanalyse gevat met een toelichting op de inrichting van de pilotomgeving. Het is van belang om deze in 2011 mee te nemen in projecten als PGR en Flamingoviewer, maar ook in de individuele provinciale omgevingen.

 

1.4    Datamanagement –achter de schermen:  standaard aanpak voor provincies en GBO

Elke provinciale organisatie heeft haar gegevensbeheer, ook wel datamanagement genoemd, in meer of mindere mate uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarbij is elke provinciale organisatie uitgegaan van bepaalde uitgangspunten, aannames en principes, waarvoor geldt dat overlap hiervan tussen provinciale organisaties eerder op toeval berust dan op onderlinge afstemming. Bij het overdragen van projectresultaten uit het programma ProGideon naar de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) is het noodzakelijk dat de 12 provincies overeenstemming hebben over de uitgangspunten inzake datamanagement.

De wens om deze onderlinge afstemming tot stand te brengen, zodat beheer en uitwisseling van gegevens op professionele wijze kan plaatsvinden, heeft geresulteerd in het rapport
Datamanagement 2010.
Het rapport bevat de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten voor rollen in het gegevensbeheer.
 • Advies inzake de inrichting van een centraal team gegevensbeheer binnen elke provinciale organisatie en de oprichting van een permanente, interprovinciale datamanagement werkgroep.
 • Rechten en plichten van de INSPIRE dataprovider.
 • Template voor de gegevensleveringovereenkomst voor intern en extern gebruik (GLO).
 • Interprovinciale standaard voor GIS-gegevens die door derden in opdracht worden aangeleverd.
 • Regels voor versiebeheer en archivering van ruimtelijke gegevens.
 • Regels voor het consistent invullen van metadata voor o.a. het Provinciaal Geo Register (PGR).
 • Interprovinciaal Beleid inzake Verstrekking en hergebruik van geo-informatie.

1.5    Portaal Natuur en Landschap – eerste stap naar eenduidige overheidsinformatie over de natuur in Nederland

Informatie van alle partijen die deel uitmaken van de keten Natuur en Landschap is vrij uitwisselbaar en beschikbaar via het Portaal Natuur en Landschap. De eerste twee dossiers die opgenomen zijn, zijn het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en Natuurmeting op Kaart.


1.6    Agrarische Natuurverenigingen tekenen honderden collectieve beheerplannen online in

Subsidie-aanvragen voor agrarisch natuurbeheer moesten dit jaar voor de tweede keer collectief worden aangevraagd. Daaraan voorafgaand hebben de agrarische natuurverenigingen plannen ingetekend in een toepassing die speciaal daarvoor werd ontwikkeld binnen het Portaal Natuur en Landschap.

 

 

1.7    Informatiemodel Natuurbeheer 1.2 – Basis voor landsdekkende natuurbeheerplannen die door de hele keten worden gebruikt

Het Informatiemodel Natuurbeheer– kortweg IMNaB– is een cruciale pijler onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. IMNaB fungeert voor alle ketenpartners - beleidsmedewerkers, managers en GIS-specialisten - als een blauwdruk waarin alle definities in het Subsidiestelsel Natuur- en Landschap (SNL) vastliggen. De eerste versie van het model omschrijft tot in de kleinste details hoe gegevens over het beheer van de Ecologische Hoofdstructuur ingevoerd moeten worden in de informatiesystemen én wat de exacte betekenis daarvan is. Deze standaar­disatie garandeert een uniforme opslag. Hierdoor weten alle ketenpartners, die gegevens over de SNL gebruiken, precies wat er allemaal aan gegevens is vastgelegd en hoe ze deze data moeten interpreteren.

De tweede versie van het IMNaB (1.2) richt zich niet meer primair op de functie van subsidie-instrument in het kader van de SNL. IMNAB 1.2 gaat een stap verder. Het model ondersteunt nu de beschrijving van het beheer in de gehele Ecologische Hoofdstructuur op basis van de Index Natuur- en landschap. De Subsidiekaart is daar een onderdeel van. Het IMNaB 1.2 is gebruikt a;s basis voor de Natuurbeheerplannen 2011


1.8    Rapportage inrichting Landelijk Gebied – Nu voor het eerst met landsdekkende, eenduidige  kaarten

Hoewel er voor de peilrapportage over de inrichting van het Landelijk Gebied (aan het Ministerie van LNV) een gedetailleerd format voor de 12 provincies beschikbaar was, was er maar één zin aan de bijbehorende kaarten gewijd: “er moet een kaartje bij”. Dit project heeft geresulteerd in een tweetal landsdekkende en 36 per provincie geharmoniseerde kaarten die de stand van zaken ook ruimtelijk inzichtelijk en vergelijkbaar maakten.’


1.9    nWro - Visualisatie “vormvrije” (provinciale) plannen op RO online

Samen met RO online (www.ruimtelijkeplannen.nl) hebben de provincies een methode uitgewerkt m.b.t. verbeelding van de “vormvrije” provinciale plannen op RO online. Deze manier van werken is getest en inmiddels in productie genomen (in mei 2010). Alle provinciale plannen die gemaakt zijn volgens de voorgeschreven werkafspraak worden voortaan in diverse kaartbeelden, met legenda, weergegeven op RO online. RO online heeft hiervoor aanpassingen ondergaan, evenals de provinciale codeersoftware PRIMA. De werkafspraak is in beheer gebracht bij de RO standaarden (Geonovum) en het beheer van de bijbehorende kleurcodelijst (+ tool om de codelijst te beheren) is ondergebracht bij GBO provincies.


1.10 nWro - Visie en Advies

In opdracht van de BOAG-ROW is een ketenanalyse uitgevoerd en een visie ontwikkeld op de gehele digitale keten RO. Onderdeel van de visie is een advies hoe de laatste hiaten in de (provinciale) digitale Wro-processen opgepakt kunnen worden en op welke punten de provincies oplossingen gezamenlijk kunnen oppakken. Acties die op zeer korte termijn in gang gezet moesten worden zijn inmiddels in gang gezet. Eind 2010 zal de BOAG-ROW een voorstel tot uitwerking van de langetermijn-oplossingen bespreken. Indien de BOAG-ROW akkoord gaat met dit voorstel en opdracht verleent tot het uitwerken en implementeren van deze oplossingen, dan wordt dit een ProGideon-project voor 2011, met de naam "Ketenoptimalisatie nWro".

1.11 nWro - Inrichten Beheerorganisatie

In het verleden zijn interprovinciaal diverse nWro-tools ontwikkeld of aangekocht om het maken van en het werken met digitale ruimtelijke plannen mogelijk te maken. Over het beheer en onderhoud van deze applicaties waren mondelinge afspraken gemaakt met GBO provincies. In 2010 zijn deze afspraken geformaliseerd. Oplevering rond 31 december 2010.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers