Pleio

Engels | Nederlands

Aanvullende juridische aspecten

Laatst bijgewerkt op 2195 dagen geleden door Paul Suijkerbuijk

 0/5 Sterren (0)

Wat kan je als overheid wel en niet met data?

Overheid en de markt

Wet markt en Overheid (Wet M en O)

De Wet Markt en Overheid die sinds 1 juli 2012 van kracht is biedt inzicht voor overheden wat wel en niet kan wanneer een overheidsorgaan opereert op de markt. Het is mogelijk dat uw overheidsorganisatie gegevens die in het kader van de publieke taak zijn verkregen, worden gebruikt voor andere, commerciële activiteiten zonder dat deze gegevens openbaar gemaakt kunnen worden. Voor die situatie bevat de Wet M en O een aanvulling op de Wet openbaarheid van bestuur: gegevens die in het kader van de publieke taak zijn verkregen, mogen alleen voor andere activiteiten worden gebruikt indien die gegevens ook aan derden beschikbaar kunnen worden gesteld. Deze gegevens moeten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur dan onder dezelfde voorwaarden aan derden ter beschikking worden gesteld als de voorwaarden die gelden voor het eigen gebruik.

Van de in de wet Markt en Overheid opgenomen verplichting tot het doorberekenen van de integrale kosten zijn de economische activiteiten van uw overheidsorganisatie uitgezonderd, indien die inhouden het verstrekken van gegevens die uw organisatie heeft verkregen in het kader van de uitoefening van haar publiekrechtelijke bevoegdheden of het verstrek­ken van gegevensbestanden die uit de genoemde gegevens zijn samengesteld. Zonder deze uitzondering zou de verplichting om de integrale kosten in rekening te brengen ook van toepassing zijn indien de economische activiteit bestaat uit de verstrekking van gegevens of gegevensbe­standen als hier bedoeld. Dit zou echter niet passen in het overheidsbeleid over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. Het streven van het kabinet is er vooral op gericht de beschikbaarheid van overheids­informatie, ook voor het bedrijfsleven, te bevorderen en exploitatie tegen integrale kostprijs zou dit streven doorkruisen. Deze uitzondering moet bewerkstelligen dat de Wet M en O geen belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling van het beleid voor de beschikbaarheid van overheidsinformatie. Een voorbeeld van een dergelijke economische activiteit die bestaat uit het verstrekken van gegevens of gegevensbestanden door de overheid is het gemeentelijke kadastrale loket. Let op: indien de gegevens worden verstrekt ‘uit hoofde van’ een andere economische activiteit dan de publiekrechtelijke taakuitoefe­ning, geldt de uitzondering niet. Indien een overheidsorgaan bijvoorbeeld de gegevens voorafgaand aan de verstrekking gaat bewerken, zonder dat die bewerking in het kader van de publiekrechtelijke taak noodza­kelijk is, is niet langer sprake van beschikbaarstelling voor hergebruik en geldt ook niet langer de hiervoor bedoelde uitzondering van de Mededingingswet. Er is dan in beginsel sprake van een economische activiteit (die ook door een derde kan geschieden), en waarvoor het overheidsorgaan de integrale kosten in rekening moet brengen. In die gevallen is logischerwijs ook de gedragsregel over gegevensgebruik van toepassing

U kunt dit en verdere toelichting vinden in de Handreiking Markt en Overheid:

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers