Pleio

Engels | Nederlands
Netwerk e-participatie

Netwerk e-participatie

Leren van ervaringen met (e)-participatie in beleidsprocessen

 0/5 Sterren (0)

Aangeraden groepen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Samenwerken aan netwerken: Overizicht van welke site,netwerk beweging biedt wat, doet, wat vanuit welke rol
Communicatie bij de overheid
Communicatietijgers

Communicatietijgers

Op weg naar toekomst

Duurzaam voedsel

Laatst bijgewerkt op 2526 dagen geleden door Joost Reus

 0/5 Sterren (0)

In juni 2009 heeft toenmalig minister Gerda Verburg twee nota's naar de Kamer gestuurd: de nota Duurzaam Voedsel en de beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen. De laatste was ook getekend door haar collega's van VROM en Ontwikkelingssamenwerking. Beide nota's zijn weinig interactief tot stand gekomen, hoewel er natuurlijk wel gesproken is met mensen uit het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Tijdens de uitvoering van de nota's is er echter wel veel interactie gezocht met mensen en organisaties in de samenleving die konden bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Hieronder een korte samenvatting.

Voedselinitiatieven

In aanloop naar de nota Duurzaam Voedsel en na publicatie van de nota hebben de Directie Voedsel, Dier en Consument en de Directie Regionale Zaken nauw samengewerkt om initiatieven uit de samenleving op het gebied van duurzaam voedsel te faciliteren. Door enkele keren een netwerkbijeenkomst te organiseren is ervoor gezorgd dat deze zogenaamde 'voedselinitiatieven' elkaar beter leerden kennen en is gestimuleerd dat initiatiefnemers van elkaar leren en elkaar helpen. Vanuit het ministerie is gestimuleerd dat deze initiatiefnemers een netwerk gingen vormen. Dat is praktisch ondersteund door uitgifte van een almanak en het ontwikkelen van een website "Smakelijk Duurzaam". De stichting Greenwish werd ingeschakeld om initiatieven te helpen bij de opstart en bij het concretiseren van de plannen. Momenteel zijn Greenwish en de Stichting Urgenda de drijfende krachten achter de bloei en de groei van het netwerk Smakelijk Duurzaam.

In 2010 is eenmalig een subsidieregeling opengesteld, waarmee voedselinitiatieven ook financieel konden worden gesteund. De regeling werd zwaar overtekend en uiteindelijk hebben negen kleinschalige initiatieven een subsidie gekregen. In 2011 is de regeling postief geëvalueerd, maar door veranderde prioriteiten van het nieuwe kabinet Rutte, is de subsidieregeling niet meer opengesteld. In januari 2012 staat de evaluatie op de agenda van de Tweede Kamer.

Gemeenten

Verder is er voor gemeenten een programma gestart om hen te inspireren gebruik te maken van het maatschappelijk initiatief, met als voorbeeld het onderwerp duurzaam voedsel. Voedsel is een mooi voorbeeld waarmee synergie kunt creeren tussen beleidsdoelstellingen van gemeenten en beleidsdoelstelling van het rijk. Een mooi voorbeeld is een aantal gemeenten dat zich met het onderwerp voedselverspilling gaat bezighouden omdat daarmee een verlaging van de kosten van het afval ophalen (reinigingsheffing) gerealiseerd kan worden. Sommige gemeenten, zoals Amsterdam, hebben een eigen voedselstrategie ontwikkeld, waarbij aandacht is voor o.a. gezond eten op scholen, stimuleren van de regionale economie, vormen van stadslandbouw en verduurzaming van de eigen catering. Om gemeenten te inspireren is een magazine gemaakt met goede voorbeelden en een handleiding met wat gemeenten kunnen doen om duurzaam voedsel te stimuleren. In maart 2011 is een wethoudersconferentie georganiseerd om gemeenten in Nederland te stimuleren hun rol te gaan spelen in de verduurzaming van de voedselvoorziening in Nederland. Ook is een leernetwerk gestart voor geintereseerde gemeenten, dat door Netwerk Platteland begeleid is.

LinkedIn-groep Duurzaam Voedsel

In 2009 heeft Joost Reus (senior-beleidsmedewerker van LNV) de LinkedIn-groep Duurzaam Voedsel opgericht met het volgende profiel: Deze groep bespreekt onderwerpen rond het thema 'Duurzaam Voedsel'. Aanleiding is de nota 'Duurzaam Voedsel' die het ministerie van LNV in juni 2009 heeft uitgebracht. Het staat leden vrij om zelf onderwerpen aan te dragen die met het thema te maken hebben.

In december 2011 heeft de groep ruim 1900 leden en worden er bijna dagelijks nieuwe discussies geopend. Hiermee is de LinkedIn-groep uitgegroeid tot een platform van mensen die in hun dagelijks werk met duurzaam voedsel bezig zijn of die uit louter interesse aan discussies deelnemen. De samenstelling van de groep is zeer divers, wat ook tot uiting komt in de grote variatie aan onderwerpen. Ook ambtenaren van het ministerie van EL&I nemen deel aan discussies, zij het op bescheiden schaal.

Maatschappelijke dialoog 'duurzame voedselsystemen'

De langetermijnambitie van de beleidsagenda duurzame voedselsystemen was een productie en consumptie van voedsel die bijdragen aan mondiale welvaart en voedselzekerheid en die binnen de draagkracht van het ecosysteem van de aarde blijven. Deze ambitie vereist niet alleen een duurzamere productie, maar naar verwachting ook een transitie (verschuiving) in de consumptie van dierlijke eiwitten naar duurzaam geproduceerde dierlijke eiwitten en naar plantaardige eiwitten.

Een van de doelstellingen uit de beleidsagenda was het voeren van een open dialoog met burgers om het inzicht bij burgers versterken in de duurzaamheidopgaven voor het mondiale voedselsysteem en hun handelingsperspectieven daarbij. Een van de ideeën was om als ministerie een online dialoog te starten over de consumptie van dierlijke eiwitten, zoals vlees en zuivel, maar politiek lag dit gevoelig. In plaats van zelf een dialoog met burgers te voeren zijn verschillende projecten van maatschappelijke organisaties gesteund. Een voorbeeld is de campagne gericht op flexitariërs van de Stichting Natuur en Milieu en de maatschappelijke dialoog die de Stichting Urgenda is gestart over duurzaam voedsel. Beide initiatieven lopen in 2012 nog door. Achteraf gezien is het een groot voordeel geweest dat partijen buiten het ministerie zijn ingeschakeld, omdat zij meer vrijheid hebben in het vormgeven van de dialoog, een afzender van buiten het ministerie meer vertrouwen wekt en omdat de kans groter is dat activiteiten na afloop van het project kunnen worden voortgezet.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers