Pleio

Engels | Nederlands
Netwerk e-participatie

Netwerk e-participatie

Leren van ervaringen met (e)-participatie in beleidsprocessen

 0/5 Sterren (0)

Aangeraden groepen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Samenwerken aan netwerken: Overizicht van welke site,netwerk beweging biedt wat, doet, wat vanuit welke rol
Communicatie bij de overheid
Helpdesk Pleio

Helpdesk Pleio

Je kunt hier vragen stellen en beantwoorden!

Consumentenplatform

Laatst bijgewerkt op 2505 dagen geleden door Joost Reus

 0/5 Sterren (0)

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil burgers betrekken bij het maken en aanpassen van het beleid. Daarom is in 2002 het Consumentenplatform ingesteld. Het Consumentenplatform is een maatschappelijk platform voor debat en signalering. Het heeft tot taak om de minister en staatssecretaris van EL&I te informeren en te adviseren over maatschappelijke ontwikkelingen, trends en opvattingen op het terrein van agrofood en groene ruimte. Het Consumentenplatform functioneert daarbij als intermediair tussen het maatschappelijk debat en het beleidsvormingsproces. Op deze wijze draagt het bij aan burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. Bij de manier van werken spelen internet en sociale media een steeds grotere rol.

Het Consumentenplatform bestaat uit 20 leden en wordt voorgezeten door mevr. ir. M. Vos (o.a. voormalig fractievoorzitter GL in TK en thans EK-lid, voormalig wethouder in Amsterdam). De overige ca. 20 leden zijn maatschappelijk betrokken deskundigen, die op persoonlijke titel deelnemen aan het Consumentenplatform. Zij komen uit zeer verschillende geledingen van de maatschappij, zoals bedrijfsleven, wetenschap, journalistiek, communicatie en advies, jongeren, landbouw, openbaar bestuur e.a. De leden van het Consumentenplatform worden benoemd door de minister.

De leden van het Consumentenplatform discussiëren drie keer per jaar tijdens een besloten vergadering over een actueel thema, dat op dat moment in de belangstelling staat en onderwerp is van maatschappelijke discussie. De discussie wordt gevoerd aan de hand van gebundelde informatie, nl. een beleidsdossier, een achtergronddossier en informatie uit een consumentenonderzoek. Dit consumentenonderzoek bestaat uit een telefonische, voor Nederland representatieve enquête en 3 panelgesprekken. In zo’n panelgesprek discussiëren ongeveer 10 burgers over het thema.

Met ingang van 2011 gaat deze werkwijze veranderen. Het is de bedoeling dat het platform sterker gaat bijdragen aan het  maatschappelijk debat. Naast de aanpak die hierboven staat beschreven, gebeurt dit door consumenten en andere belanghebbenden via social media, zoals Twitter, te betrekken bij het thema. Dit speelt op het moment, dat (nieuw) actueel beleid in voorbereiding of in uitvoering is, zodat het ministerie de uitkomsten van een Consumentenplatform hierin kan meenemen.

Om de nieuwe werkwijze te ondersteunen is een 'hub' (knooppunt) opgezet die lopende discussies op internet over een bepaald onderwerp bundelt. De bedoeling is dat in de aanloop naar een bijeenkomst van het Consumentenplatform, de leden van dit platform kennis kunnen nemen van lopende discussies binnen sociale media en hier eventueel ook al aan meedoen door gerichte vragen te stellen. Na afloop van de discussie binnen het Consumentenplatform, worden de resultaten van deze discussie ook weer gedeeld via sociale media en kan de discussie online worden voortgezet. De nieuwe werkwijze moet nog groeien. Ook de leden van het Consumentenplatform moeten nog wennen aan de nieuwe werkwijze, omdat ze niet allemaal even actief zijn binnen de sociale media.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers