Pleio

Engels | Nederlands
JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

JenV Bijblijven over Informatievoorziening en ICT

Vernieuwing van informatievoorziening en ICT bij VenJ en andere overheden

 4.3/5 Sterren (3)

Aangeraden groepen

Menskracht

Menskracht

Inspiratie en ontwikkeling van professionele passie en talent
Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Burgerparticipatie Netwerken en Bewegingen

Samenwerken aan netwerken: Overizicht van welke site,netwerk beweging biedt wat, doet, wat vanuit welke rol

Dossier Open Data VenJ

Laatst bijgewerkt op 2406 dagen geleden door Titus Mars

 0/5 Sterren (0)

VenJ Open Data Debat - Delen is vermenigvuldigen - 27 februari 2012

Overheidsorganisaties streven er sinds een paar jaar naar om hun data 'open' te maken. De Obama regering maakte bij haar aantreden in 2008 indruk door te komen met een data.gov website: een plek waar de federale overheid datasets beschikbaar stelt. Dat voorbeeld heeft veel navolging gekregen. Zo hebben we in Nederland data.overheid.nl met ongeveer dezelfde functie. De vele tientallen datasets die daar inmiddels beschikbaar zijn, vormen nog maar een voorzichtig begin. Enschede, Rijkswaterstaat, Noord-Holland en nog vele andere overheden zijn inmiddels hun eigen dataportals begonnen. Wanneer volgt de data.minVenJ.nl portal?

Link naar de aankondiging

 

Sprekers

Wie op zoek gaat open overheid en open data komt al gauw Ton Zijlstra tegen. Ton werk als onafhankelijk consultant aan vernieuwing van overheden en bedrijven. Hij besteedt een flink deel van zijn tijd aan 'open overheidsdata', vanwege het geweldige sociale en economische potentieel, en omdat het een zeer spannend en belangrijk veranderingsproces voor overheden betekent.
Ton vindt dat overheden vooral moeten kijken welke positieve business case voor de organisatie zelf gemaakt kan worden door Open data in te zetten. De data, en daarmee ook de kansen, zijn vooral te vinden bij uitvoeringsorganisaties. 

 

Tijs van den Broek is onderzoeker en adviseur bij TNO Informatie- en Communicatie Technologie en daar sinds 2008 werkzaam op de afdeling ICT & Beleid. Hij werkt daar voornamelijk aan onderzoeksopdrachten voor nationale (ministeries) en Europese (Europese Commissie) overheden.  Zijn onderzoek richt zich op ICT-gedreven innovaties in de publieke sector, zoals het gebruik van sociale media voor burgerparticipatie en open overheidsdata. Een voorbeeld is het recente Open Overheid onderzoek voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijs heeft technische bedrijfskunde en kennispsychologie (cum laude) gestudeerd aan de Universiteit Twente. Sinds 2011 is Tijs aan dezelfde universiteit verbonden als parttime promovendus bij de vakgroep bedrijfskunde, waar hij zich richt op het gebruik van het internet voor activisme tegen bedrijven.

 

De portal en het project data.overheid.nl wordt getrokken door Paul Suijkerbuijk, vorig jaar nog onder de ICTU, sinds januari binnen De Werkmaatschappij. Data.overheid.nl is het open dataportaal van de Nederlandse overheid. Op het portaal vindt u informatie over open overheidsdata en het landelijke register met verwijzingen naar bestaande open datasets. Het portaal richt zich op openbare overheidsinformatie. Paul Suijkerbuijk werkt met een groot aantal overheidsorganisaties samen aan het tot stand komen van de goede randvoorwaarden om open data te kunnen laten werken. "Hergebruik van overheidsdata is vooral ten behoeve van stimulering van bedrijvigheid en innovatie, maar zal ook leiden tot een transparante overheid en beter dienstverlening", aldus Paul. Zijn stelling voor het debat: "Een transparante overheid met veel open data is ook een veilige overheid!"
 
 
Wie het project Hack de Overheid van de Open State Foundation niet zou kennen, zou ze op het eerste gehoor misschien lever op afstand houden.  Met verschillende projecten zoals Apps voor Nederland, Petities.nl en Wiekiesjij proberen ze de overheid, transparant, participatief en open te maken. De organisatie won in 2010 de e-participatie award van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Stef van Grieken is één van de oprichters van dit expertcollectief gericht op de toepassing van een open open overheid. Stef studeert Technische Bedrijfskunde en Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en schreef vorig jaar zijn bachelor scriptie over Open Data bij TNO. Alvast wat inspiratie opdoen over Open Data? Bekijk de presentatie die Stef gaf bij Stand up Inspiration. Stef is te vinden op linkedintwitter en facebook
 
 

De afdeling Statische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) van het WODC heeft als taken om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van e-government, het optimaliseren van de informatiehuishouding van het ministerie van VenJ en haar ketenpartners, en het voorspellen van de werklast op de justitiële ketens. Hiervoor verzamelt, verwerkt en beheert de afdeling grote hoeveelheden gegevens. Regelmatig behandelt de afdeling informatieverzoeken van externe partijen. Voor het inwilligen van dergelijke verzoeken hanteert het WODC vaste procedures en richtlijnen omwille van rechtmatig en verantwoord gebruik van de gegevens. Sunil Choenni is hoofd van de afdeling SIBa en lector Human Centred ICT aan de Hogeschool Rotterdam. Een van de leerlijnen van zijn lectoraat is het ontwikkelen en implementeren van architecturen ten behoeve van Open Data.
Sunil Choenni stelt zich op het standpunt dat naast de “potentials” ook naar de “dark side” van Open Data moet worden gekeken.

 

Het 'Virtueel Politiekorps' (VPK) is een programma-organisatie van de Politie die als taak heeft om innovatie van de politietaak te bevorderen. Folkert van Delden geeft leiding aan innovatieprojecten in diverse primaire processen. Hij constateert dat de politie baat heeft bij de methode van open innovatie. Alleen zo kan de politie het innovatie-tempo van techniek en maatschappij bijbenen. Daarbij verliest zij een deel van de regie. Maar het geeft ook ruimte om risico's te nemen die onder ministeriële verantwoordelijkheid bij voorbaat uitgesloten zijn. 
Een valkuil van het promoten van open data gebruik is dat we tevéél in de gaten gaan houden. We moeten niet de privacy - een belangrijk deel van onze vrijheid! - opofferen aan veiligheid. Een criminele carrière zou niet meer lonend moeten zijn, maar daarvoor moet juist ook de keten van politie en justitie effectiever samenwerken, blijven innoveren. 

 

 

 

Demonstraties

Voorafgaand aan het debat, vanaf 15.15 tot 16.00 uur, en na afloop van 17.00 tot 18.00 uur brengen een aantal organisaties posterpresentaties en demonstraties van open data toepassingen.

TNO ontwikkelde een app "iGrow", waarin ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar de meet-en weeggegevens van hun kinderen kunnen invoeren en vergelijken met de groeidiagrammen volgens de Vijfde Landelijke Groeistudie. Daarnaast krijgen ouders voor hun kinderen leeftijdsafhankelijke informatie en tips over een gezond gewicht. TNO geeft ook inzicht in hun Apps 4 TNO.

Adviesbureau Zenc zit in de afrondende fase van een onderzoek naar business modellen van open data, dat zij uitvoeren in opdracht van het ministerie van BZK. Op basis van zeven casestudy's van Nederlandse overheidsorganisaties die al open data ter beschikking stellen, laat het onderzoek zien welke keuzes organisaties moeten en kunnen maken rondom open data, hoe die samenhangen en welke effecten zij hebben. Naast het onderzoek heeft Zenc ook praktische ervaring met open data. Zo hebben zij de gemeente Den Haag geholpen om met een 'data hunt' in een dag op zoek te gaan naar datasets die gemakkelijk ontsloten konden worden. Namens Zenc zijn Tom Kronenburg en Ton Monasso aanwezig.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland: bijvoorbeeld leerlingen, diploma's, personeel of adresgegevens van schoolinstellingen. Met deze gegevens is DUO een informerende schakel tussen burgers, beleidsmakers, gemeentes, scholen, universiteiten, docenten, leerlingen en studenten. Via de website data.duo.nl stelt DUO een grote hoeveelheid van haar gegevens beschikbaar aan een breed publiek.  

Folkert van Delden presenteert voorafgaand aan het debat de modulaire app en onderliggende architectuur die iteratief worden ontwikkeld in het kader van programma Virtueel Politiekorps.

Het Open data lab van Waag Society is aanwezig met resultaten van de App wedstrijden Apps voor Nederland, Apps for Noord Holland en Apps for Amsterdam.

SSC-ICT van DJI (gevraagd) en GDI (gevraagd) tonen app-ontwikkeling projecten.

 

Achtergrondinformatie

Open data volgens de Wikipedia.

Sinds einde 2011 worden uitspraken van Britse rechtbanken als open data gepubliceerd.

Twintig jaar geleden vond Tim Berners Lee het World Wide Web uit, in 2009 hield hij een TED Talk over 'The next Web'. "Open de data nu!"

In 2003 is de Europese Unie richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Public Sector Information of PSI-richtlijn) vastgesteld. In Nederland is de richtlijn opgenomen in onze Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB). De richtlijn schrijft voor hoe overheden hun informatie voor hergebruik beschikbaar moeten stellen, om barrières zoals discriminerende praktijken, monopolies en een gebrek aan transparantie te verwijderen. DG Information Society, mw. Neelie Kroes, presenteerde in december een voorstel voor de herziening van deze richtlijn. Kroes betitelde bij deze gelegenheid Open Data als het nieuwe goud. "De totale economische voordelen die kunnen voortvloeien uit het toegankelijk maken van deze hulpbron kunnen in de EU oplopen tot 40 miljard euro per jaar," aldus de begeleidende mededeling (PDF, NL versie) van de Europese Commissie aan het Europees Parlement.

De Algemene Rekenkamer publiceerde op 9 februari op een aparte website haar EU-trendrapport 2012, en biedt de achterliggende informatie ook als open data aan.

De Rechtspraak stelt al jarenlang uitspraken en insolventiegegevens gratis als herbruikbare, open data beschikbaar en heeft daar vele honderden klanten voor.
Veel bedrijven hebben hun lasten kunnen verlagen door voor hun interne werkprocessen van deze data gebruik te maken. Daarnaast profiteren zowel traditionele uitgeverijen als nieuwe bedrijven van de mogelijkheden die exploitatie van deze data bieden.
 
Het VPRO Programma Nederland van Boven is gebaseerd op het samenbrengen van data. De gegevens in de interactieve kaart op de begeleidende website zijn gebaseerd  op grote datasets uit 30 bronnen die nog nooit op deze manier toegankelijk waren. De ontwikkeling van de de serie tv-programma's heeft de makers geleerd hoe nauw het verband is tussen het openen van data enerzijds en data-visualisatietechnieken anderzijds.

De Data Archiving and Networked Services (DANS) van KNAW en NWO bevordert duurzame toegang tot digitale wetenschappelijke onderzoeksgegevens. DANS hanteert het principe ‘Open als het kan, beschermd als het moet’.

Politiekorps Haaglanden publiceert de criminaliteitsstatistieken uit de regio op de kaart Hoe veilig is mijn wijk? - maar publiceert de onderliggende data nog niet.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers